LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  05 / 06 / 2023 "Bądź co dzień lepszą wersją wczorajszego JA"
Nowa edycja 2022/23 Warsztatów WrOpenUp

Zgoda Rodzica RODO WrOpenUp do wydrukowania

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW


Ja, niżej podpisana/y


………………………………………………………………………………………………………


wyrażam zgodę na udział niepełnoletniego syna/ córki


.......................................................................................


w konkursie i warsztatach WrOpenUp organizowanym przez Fundację WrOpenUp.
Jednocześnie oświadczam, że akceptuję Regulamin konkursu WrOpenUp.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka przez Fundacje WrOpenUp oraz jej partnerów (firmy w których odbywają się warsztaty) w celu uczestnictwa w konkursie i warsztatach.
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno- reklamowych wydawanych przez WrOpenUp i jego partnerów oraz na nieodpłatne wykorzystanie jej/jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujeemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest Fundacja WrOpenUp, mieszcząca się przy ul. Legnickiej 65, 54-2016 Wrocław (dalej: my).
2. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu uczestnictwa Twojego dziecka/podopiecznego w konkursie i warsztatach WrOpenUp na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego w szczególności osobom upoważnionym przez nas – naszym współpracownikom i wolontariuszom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
4. Dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego.
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie i warsztatch WrOpenUp.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII