LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  29 / 05 / 2023 „Samo posiadanie biblioteki nie czyni człowieka uczonym”- Gotthold E. Lessing
Wykaz stypendiów
Znajdź stypendium dla siebie:   www.mojestypendium.pl

Program stypendialny HORYZONTY

autor: Wojciech Berek,data: 16-02-2022
Trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty. To kompleksowe wsparcie dla uczniów i uczennic w całej Polsce.

Stypendia w Wielkiej Brytanii dla wybitnych polskich licealistów!

autor: Wojciech Berek,data: 16-12-2021
Stypendia w Wielkiej Brytanii dla wybitnych polskich licealistów! Dwa lata nauki w angielskiej szkole z internatem, całkowite zwolnienie z czesnego i opłat za zakwaterowanie oraz wyżywienie w internacie, matura angielska lub międzynarodowa na koniec nauki i otwarcie drzwi na globalny świat.

Stypendium Świat dla Młodych 2021

autor: Wojciech Berek,data: 29-09-2021
Fundacja Świat dla Młodych Katarzyny i Michała Tyszkowskich ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego „Świat dla Młodych” w roku szkolnym 2021/2022.

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów i uczennic dolnośląskich szkół średnich, którzy podczas nauki w szkole wykazują się szczególnymi uzdolnieniami, osiągnięciami i aktywnością w zakresie języków obcych.

Wykaz Stypendiów

autor: A.Witwicka,data: 30-11-2018

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznawane jest wybitnie uzdolnionym uczniom, a w szczególności:

 • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 • laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 • uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 • uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 • uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wnioski o stypendia składają Dyrektorzy Szkół.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Więcej informacji na stronie www.men.gov.pl

STYPENDIA RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Programu Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego. W ramach Programu uczniowie mogą ubiegać się o stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach  działalności edukacyjnej (naukowej, artystycznej i sportowej).

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy na dzień składania wniosku o stypendium są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego  (gminy: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie , Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Siechnice i Żórawina) oraz w nadchodzącym roku szkolnym będą uczniami dziennych szkół ponadgimnazjalnych (kończących się egzaminem maturalnym) i otrzymali w danym roku szkolnym co najmniej ocenę poprawną z zachowania.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz wnioski dostępne na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl w zakładce „Edukacja, Kultura i Sport” 
oraz  pod numerami tel. 71/72 21 841, 71/72 21 843.

FUNDUSZ STYPENDIALNY TALENTY

Fundusz Stypendialny Talenty działa w ramach Fundacji Pro Akademika. Jej celem jest wspieranie utalentowanych dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub mających utrudniony dostęp do różnych form kształcenia. Cel ten realizuje poprzez przyznawanie pomocy materialnej, w tym stypendialnej i rzeczowej  młodzieży znajdującej się w potrzebie oraz organizację szkoleń i warsztatów mających na celu pogłębienie wiedzy oraz rozwój osobisty stypendystów i absolwentów Funduszu. 

Decyzje o przyznaniu pomocy z Funduszu, a w szczególności o rodzaju, wysokości i formach udzielanej pomocy podejmuje Kapituła Funduszu.
Termin składania wniosków to 30.06.
Regulamin oraz formularze wniosków dla ucznia i maturzysty znajdują się na stronie:
www.fundusz-talenty.pl

UCZNIOWSKI PROGRAM STYPENDIALNY (UPS) PROMEVERE TALENTA

Celem programu jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Ze świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego ubiegać się mogą uczniowie posiadający:

1.Celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum pięć) oraz szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym).
Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku.
Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

2.Tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (I, II, III miejsce)

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku.
Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

3.Tytuł laureata „Szkolnego Nobla”

W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się kolejna edycja konkursu „Szkolny Nobel”.
Termin składania wniosków upływa 27 kwietnia 2017 r.
Stypendium za w/w osiągnięcia może być udzielone w roku szkolnym następującym bezpośrednio po roku szkolnym, w którym uzyskano tytuł do przyznania stypendium.
Szczegółowe informacje i wnioski na stronie:
http://www.wroclaw.pl/uczniowski-program-stypendialny-ups

KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu.

Stowarzyszenie nie udziela pomocy pieniężnej o charakterze socjalnym – nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, staże badawcze, seminaria, organizuje warsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, w obozach języków obcych.

Wnioski o pomoc Funduszu powinny wpłynąć do Biura Funduszu wiosną każdego roku.

Pytania i wątpliwości można rozwiać telefonicznie (22 848 24 68, 848 23 98) lub mailowo (rekrutacja@fundusz.org).

W przypadku uzdolnień naukowych kolejnym etapem jest napisanie szczegółowego sprawozdania. Należy również przesłać swoje prace (opracowania, prace badawcze, próby literackie). Warto też dołączyć kserokopie dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także – rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.

W przypadku uzdolnień plastycznych należy przedstawić do 31 lipca 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę samodzielności ich wykonania).

W przypadku uzdolnień muzycznych niezbędne jest przedstawienie wyników udziału w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także opinii nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie.

Uwaga:
zgłoszenie, wypowiedź, prace i dodatkowe dokumenty należy przesyłać w wersji elektronicznej. 
Formularz rekrutacyjny zostanie opublikowany wiosną 2018 na stronie www.fundusz.org

STYPENDIUM "ŚWIAT DLA MŁODYCH"

Stypendium "Świat dla Młodych" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszej i najbardziej aktywnej młodzieży z terenu Dolnego Śląska, którzy podczas nauki w szkole wykazali się szczególnymi uzdolnieniami, osiągnięciami i aktywnością w zakresie języków obcych.

Do ubiegania się o przyznanie stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • Są uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • Wykazują się bardzo dobrymi wynikami w nauce, uzyskali średnią ocen na świadectwie ostatnio ukończonej klasy minimum 5 (bardzo dobrą), ocenę 6 (celującą) z co najmniej jednego języka obcego oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną.
 • Posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie co najmniej jednego języka obcego. Za osiągnięcia takie uważane jest uzyskanie tytułu laureata na poziomie wojewódzkim w konkursie „Zdolny Ślązak Gimnazjalista” z języka obcego dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz tytułu laureata na poziomie wojewódzkim w olimpiadzie przedmiotowej z języka obcego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawą ubiegania się o stypendium w ramach I etapu rekrutacji jest złożenie przez kandydata wniosku o jego przyznanie. Dopuszcza się także możliwość zgłaszania kandydatów przez szkołę.

Wnioski należy kierować na adres Fundatora:

Centrum Lokalizacji CM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Parkowa 19 51-616 Wrocław

z dopiskiem na kopercie Wniosek o Stypendium "ŚWIAT DLA MŁODYCH"

Szczegółowy regulamin programu oraz wniosek o przyznanie stypendium 
są dostępne pod adresem http://www.cmlocalization.eu/sdm.php?link=index
 

STYPENDIUM FUNDACJI "EFEKT MOTYLA"

 Fundacja zajmuje się promowaniem nauki języka angielskiego w szkołach wiejskich, stwarzaniem szans dzieciom ze środowisk wiejskich na włączenie w globalny obieg informacji i zapewnienie im lepszych perspektyw poprzez szerszy dostęp do edukacji. Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodzieży, rozbudzanie jej ambicji i przedsiębiorczości. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać uczniowie gimnazjów iszkół ponadgimnazjalnych oraz VII i VIII klasy szkoły podstawowej. W wyjątkowych wypadkach może je otrzymać uczeń młodszych klas szkoły podstawowej. Warunkiem uzyskania stypendium jest mieszkanie na wsi, wysoka średnia ocen oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Raz w roku dla stypendystów organizowany jest wyjazd motywacyjny połączony z warsztatami rozwojowymi.

 Skrót regulaminu: 

 • Stypendium jest formą pomocy ułatwiającej młodzieży wiejskiej naukę w miejscu zamieszkania lub poza nim. Może być przyznawane w formie dopłaty do utrzymania (np. do internatu, wyżywienia, transportu, przyborów i podręczników szkolnych) lub dopłaty do kursów i wyjazdów edukacyjnych.
 • Decyzję o przyznaniu stypendium podejmują członkowie zarządu Fundacji w porozumieniu z nauczycielem ucznia. Pod uwagę brane są: średnia ocen, osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, zainteresowania i pasje.
 • Stypendia przyznawane są głownie uczniom ze szkół, w których Fundacja finansuje nauczanie języka angielskiego, ale mogą być przydzielone także uczniom z innych szkół w Polsce.
 • O stypendium mogą się ubiegać uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz VII i VIII klasy szkoły podstawowej. W wyjątkowych wypadkach może je otrzymać uczeń młodszych klas szkoły podstawowej.
 • Stypendia mogą mieć formę jednorazową lub mogą być wypłacane w miesięcznych ratach przez cały rok szkolny.

Wypełniony komputerowo formularz należy przesłać mailem wraz ze skanem świadectwa szkolnego na adres: stypendia@papilionis.org

Dokładny regulamin Projektu Stypendialnego fundacji „EffectusPapilionis Foundation” oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.papilionis.org

STYPENDIUM SZKÓŁ ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata we współ­pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej or­ga­ni­zuje kon­kursy o uzy­ska­nie sty­pen­dium na na­ukę w szko­łach United World Colleges (UWC). Pełne sty­pen­dia ofe­ro­wane przez te szkoły na dwa ostat­nie lata na­uki, za­koń­czone mię­dzy­na­ro­dową ma­turą IB lub maturą brytyjską „A-Level”, po­kry­wają w 100% koszty na­uki i utrzy­ma­nie w UWC. Konkursy skierowane są do uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendia na lata 2018–2020 do szkółw Armenii, Bośni i Hercegowinie, Chinach, Holandii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych oraz we Włoszech.

 • Termin przyjmowania zgłoszeń: 29 października 2017 r.
 • Stypendia na lata 2018-2020 do szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii
 • Konkurs rozpocznie się w listopadzie 2017 r.

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • uczeń/uczennica I klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
 • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
 • wynik testu gimnazjalnego (średnia z części humanistycznej oraz matematyczno- przyrodniczej) minimum 80%,
 • znajomość języka angielskiego,
 • udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.

Szczegóły na stro­nie: www.uwc.org.pl 

STYPENDIUM FUNDACJI DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości (<20 tys. mieszkańców)
Warunki otrzymania stypendium to średnia ocen w semestrze 4,5 oraz dochód w rodzinie nie przekraczający 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto.

Wnioski składa się u księ­dza ko­or­dy­na­tora w swo­jej die­ce­zji.

Szczegółowe informacje na stronie www.dzielo.pl

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzy­mać uczeń znaj­du­jący się w trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej, wy­ni­ka­ją­cej z ni­skich do­cho­dów na osobę w ro­dzi­nie, w szcze­gól­no­ści gdy w ro­dzi­nie wy­stę­puje: bez­ro­bo­cie, nie­peł­no­spraw­ność, ciężka lub dłu­go­trwała cho­roba, wie­lo­dziet­ność, brak umie­jęt­no­ści wy­peł­nia­nia funk­cji opiekuńczo-wychowawczych, al­ko­ho­lizm lub nar­ko­ma­nia, a także gdy ro­dzina jest nie­pełna lub wy­stą­piło zda­rze­nie lo­sowe.

Wniosek o przy­zna­nie sty­pen­dium szkol­nego składa się do 15 wrze­śnia da­nego roku szkol­nego. Wniosek może zo­stać zło­żony po tym ter­mi­nie, jed­nak na­leży wtedy do­dat­kowo uza­sad­nić wnio­sek oraz wska­zać po­wód prze­kro­cze­nia terminu.

Wniosek mogą złożyć rodzice, opie­ku­no­wie prawni nie­peł­no­let­niego ucznia, peł­no­letni uczeń lub dy­rek­tor szkoły.

Rodzic nie­peł­no­let­niego ucznia oraz peł­no­letni uczeń do wnio­sku o przy­zna­nie sty­pen­dium zo­bo­wią­zani są do­łą­czyć in­for­ma­cje o wszyst­kich do­cho­dach uzy­ska­nych przez człon­ków ro­dziny w mie­siącu po­prze­dza­ją­cym ter­min zło­że­nia wnio­sku. Gdy wnio­sek składa dy­rek­tor szkoły, nie musi on po­da­wać da­nych uza­sad­nia­ją­cych przy­zna­nie świadczenia.

WAŻNE - świad­czeń wy­cho­waw­czych (Program „500+”) nie wli­cza się do do­cho­dów rodziny!

Zasiłek szkolny może być przy­znany uczniowi znaj­du­ją­cemu się przej­ściowo w trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej z po­wodu zda­rze­nia lo­so­wego. Wniosek o za­si­łek szkolny na­leży zło­żyć w ter­mi­nie dwóch mie­sięcy od daty wy­stą­pie­nia zda­rze­nia lo­so­wego. Do wnio­sku na­leży do­łą­czyć do­ku­ment po­twier­dza­jący wy­stą­pie­nie zda­rze­nia losowego.

Druki wnio­sków, oświad­czeń i za­świad­czeń do­ty­czą­cych za­sił­ków i sty­pen­diów szkol­nych do­stępne są na stro­nie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

http://www.mops.wroclaw.pl/do-pobrania/wnioski-i-regulaminy/stypendia-szkolne-i-zasilki-szkolne

Można je pobrać również u pedagoga szkolnego w gabinecie 011.
Wypełnione wnioski należy złożyć w Dziale Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30/32

STYPENDIA FUNDACJI EDUKACYJNEJ IM. JERZEGO JUZONIA DLA MATURZYSTÓW

Stypendia na pierwszy rok studiów

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia przyznaje stypendia akademickie maturzystom, którzy zostali przyjęci na 1-szy rok studiów.

Do ubiegania się o stypendium akademickie uprawniony jest student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • zdał egzamin maturalny w roku składania wniosku, bądź w roku poprzednim,
 • w danym roku akademickim został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku,
 • pochodzi z miasta lub wsi do 30 tys. mieszkańców,
 • średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekracza ustalonej w danym roku wysokości (w 2016 r. było to 1200 PLN)
 • posiada obywatelstwo polskie.
 • posiada własne konto bankowe,
 • posiada możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej w systemie on-line.

Więcej szczegółowych informacji w Regulaminie na stronie www.fejj.pl

Rekrutacja trwa od 11 lipca do 7 września każdego roku (do godz. 16:00).

O przyznaniu stypendium decyduje m. in. kolejność potwierdzenia Wniosków.

Cała operacja rekrutacji stypendystów odbywa się przez Internet!

Kontakt z Fundacją: styp.1rok@fejj.pl

INDEKS START2STAR

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku Komisja wybiera 15 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia). 

Kwota ta pozawala pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat. 

Fundacja duży nacisk kładzie na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój talentów i pasji. Alumni projektu są w ścisłym kontakcie z Fundacją jeśli chodzi o plany zawodowe i zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

Profil kandydata:

O uzyskanie stypendium w ramach programu „Indeks Start2Star” możesz ubiegać się, jeśli:

 • Jesteś uczniem ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej;
 • W bieżącym roku szkolnym przystąpisz do zdawania egzaminu maturalnego;
 • Możesz pochwalić się dobrymi wynikami w nauce – w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskałeś średnią minimum 4,0;
 • Po uzyskaniu świadectwa maturalnego będziesz starać się o przyjęcie na wyższą uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Aktywnie działasz po zajęciach lekcyjnych;
 • W Twojej rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczył 1500 PLN od dwóch lat podatkowych.

UWAGA!!! Wszystkie wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

W jaki sposób złożyć podanie o stypendium?

 Na początek wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej 

WYKAZ STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW

autor: Admin,data: 19-02-2018

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznawane jest wybitnie uzdolnionym uczniom, a w szczególności:

 • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 • laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 • uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 • uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 • uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wnioski o stypendia składają Dyrektorzy Szkół.

 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Więcej informacji na stronie www.men.gov.pl

 

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE SAMORZĄDU WROCŁAWIA

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Kultury
ul. G. Zapolskiej 4
Sekretariat, III piętro, pok. 304

Informacje: tel. +48 71 777 83 54

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Stypendia artystyczne przyznawane są młodym twórcom, do 30 roku życia, uczącym się, wyróżniającym się talentem i osiągnięciami artystycznymi.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wypełnione i podpisane wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami i z dopiskiem „program stypendialny” należy złożyć  do 31 lipca każdego roku.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium artystycznego UMW
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata, wyniki w nauce:
  - kopie dyplomów
  - kopie świadectw
  - zaświadczenia wystawione przez szkołę/uczelnię
 • dokumenty potwierdzające wymienione aktywności społeczne:
  - zaświadczenie wystawione przez instytucje, w których podejmowana była działalność,
 • rekomendacje z danymi osoby wystawiającej
 • kosztorys - w przypadku ubiegania się o stypendium jednorazowe

szczegóły >>

 

STYPENDIA RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Programu Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego. W ramach Programu uczniowie mogą ubiegać się o stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach  działalności edukacyjnej (naukowej, artystycznej i sportowej).

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy na dzień składania wniosku o stypendium są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego Powiatu Wrocławskiego  (gminy: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie , Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Siechnice i Żórawina) oraz w nadchodzącym roku szkolnym będą uczniami dziennych szkół ponadgimnazjalnych (kończących się egzaminem maturalnym) i otrzymali w danym roku szkolnym co najmniej ocenę poprawną z zachowania.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz wnioski dostępne na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl w zakładce „Edukacja, Kultura i Sport” 
oraz  pod numerami tel. 71/72 21 841, 71/72 21 843.

 

FUNDUSZ STYPENDIALNY TALENTY

Fundusz Stypendialny Talenty działa w ramach Fundacji Pro Akademika. Jej celem jest wspieranie utalentowanych dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub mających utrudniony dostęp do różnych form kształcenia. Cel ten realizuje poprzez przyznawanie pomocy materialnej, w tym stypendialnej i rzeczowej  młodzieży znajdującej się w potrzebie oraz organizację szkoleń i warsztatów mających na celu pogłębienie wiedzy oraz rozwój osobisty stypendystów i absolwentów Funduszu. 

Decyzje o przyznaniu pomocy z Funduszu, a w szczególności o rodzaju, wysokości i formach udzielanej pomocy podejmuje Kapituła Funduszu.
Termin składania wniosków to 30.06.
Regulamin oraz formularze wniosków dla ucznia i maturzysty znajdują się na stronie:
www.fundusz-talenty.pl

 

UCZNIOWSKI PROGRAM STYPENDIALNY (UPS) PROMEVERE TALENTA

Celem programu jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Ze świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego ubiegać się mogą uczniowie posiadający:

1.       Celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum pięć) oraz szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym).
Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku.
Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

2.       Tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (I, II, III miejsce)

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku.
Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

3.       Tytuł laureata „Szkolnego Nobla”

W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się kolejna edycja konkursu „Szkolny Nobel”.
Termin składania wniosków upływa 27 kwietnia 2017 r.
Stypendium za w/w osiągnięcia może być udzielone w roku szkolnym następującym bezpośrednio po roku szkolnym, w którym uzyskano tytuł do przyznania stypendium.
Szczegółowe informacje i wnioski na stronie:
http://www.wroclaw.pl/uczniowski-program-stypendialny-ups

 

KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu.

Stowarzyszenie nie udziela pomocy pieniężnej o charakterze socjalnym – nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, staże badawcze, seminaria, organizuje warsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, w obozach języków obcych.

Wnioski o pomoc Funduszu powinny wpłynąć do Biura Funduszu wiosną każdego roku.

Pytania i wątpliwości można rozwiać telefonicznie (22 848 24 68, 848 23 98) lub mailowo (rekrutacja@fundusz.org).

W przypadku uzdolnień naukowych kolejnym etapem jest napisanie szczegółowego sprawozdania. Należy również przesłać swoje prace (opracowania, prace badawcze, próby literackie). Warto też dołączyć kserokopie dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także – rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.

W przypadku uzdolnień plastycznych należy przedstawić do 31 lipca 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę samodzielności ich wykonania).

W przypadku uzdolnień muzycznych niezbędne jest przedstawienie wyników udziału w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także opinii nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie.

Uwaga:
zgłoszenie, wypowiedź, prace i dodatkowe dokumenty należy przesyłać w wersji elektronicznej. 
Formularz rekrutacyjny zostanie opublikowany wiosną 2018 na stronie www.fundusz.org

 

STYPENDIUM "ŚWIAT DLA MŁODYCH"

Stypendium "Świat dla Młodych" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszej i najbardziej aktywnej młodzieży z terenu Dolnego Śląska, którzy podczas nauki w szkole wykazali się szczególnymi uzdolnieniami, osiągnięciami i aktywnością w zakresie języków obcych.

Do ubiegania się o przyznanie stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • Są uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • Wykazują się bardzo dobrymi wynikami w nauce, uzyskali średnią ocen na świadectwie ostatnio ukończonej klasy minimum 5 (bardzo dobrą), ocenę 6 (celującą) z co najmniej jednego języka obcego oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną.
 • Posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie co najmniej jednego języka obcego. Za osiągnięcia takie uważane jest uzyskanie tytułu laureata na poziomie wojewódzkim w konkursie „Zdolny Ślązak Gimnazjalista” z języka obcego dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz tytułu laureata na poziomie wojewódzkim w olimpiadzie przedmiotowej z języka obcego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawą ubiegania się o stypendium w ramach I etapu rekrutacji jest złożenie przez kandydata wniosku o jego przyznanie. Dopuszcza się także możliwość zgłaszania kandydatów przez szkołę.

Wnioski należy kierować na adres Fundatora:

Centrum Lokalizacji CM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Parkowa 19 51-616 Wrocław

z dopiskiem na kopercie Wniosek o Stypendium "ŚWIAT DLA MŁODYCH"

Szczegółowy regulamin programu oraz wniosek o przyznanie stypendium są dostępne pod adresem:http://www.cmlocalization.eu/sdm.php?link=index

 

STYPENDIUM FUNDACJI "EFEKT MOTYLA"

 Fundacja zajmuje się promowaniem nauki języka angielskiego w szkołach wiejskich, stwarzaniem szans dzieciom ze środowisk wiejskich na włączenie w globalny obieg informacji i zapewnienie im lepszych perspektyw poprzez szerszy dostęp do edukacji. Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodzieży, rozbudzanie jej ambicji i przedsiębiorczości. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać uczniowie gimnazjów iszkół ponadgimnazjalnych oraz VII i VIII klasy szkoły podstawowej. W wyjątkowych wypadkach może je otrzymać uczeń młodszych klas szkoły podstawowej. Warunkiem uzyskania stypendium jest mieszkanie na wsi, wysoka średnia ocen oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Raz w roku dla stypendystów organizowany jest wyjazd motywacyjny połączony z warsztatami rozwojowymi.

 Skrót regulaminu: 

 • Stypendium jest formą pomocy ułatwiającej młodzieży wiejskiej naukę w miejscu zamieszkania lub poza nim. Może być przyznawane w formie dopłaty do utrzymania (np. do internatu, wyżywienia, transportu, przyborów i podręczników szkolnych) lub dopłaty do kursów i wyjazdów edukacyjnych.
 • Decyzję o przyznaniu stypendium podejmują członkowie zarządu Fundacji w porozumieniu z nauczycielem ucznia. Pod uwagę brane są: średnia ocen, osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, zainteresowania i pasje.
 • Stypendia przyznawane są głownie uczniom ze szkół, w których Fundacja finansuje nauczanie języka angielskiego, ale mogą być przydzielone także uczniom z innych szkół w Polsce.
 • O stypendium mogą się ubiegać uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz VII i VIII klasy szkoły podstawowej. W wyjątkowych wypadkach może je otrzymać uczeń młodszych klas szkoły podstawowej.
 • Stypendia mogą mieć formę jednorazową lub mogą być wypłacane w miesięcznych ratach przez cały rok szkolny.

Wypełniony komputerowo formularz należy przesłać mailem wraz ze skanem świadectwa szkolnego na adres: stypendia@papilionis.org

Dokładny regulamin Projektu Stypendialnego fundacji „EffectusPapilionis Foundation” oraz formularz zgłoszeniowy na stroniewww.papilionis.org

 

STYPENDIUM SZKÓŁ ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata we współ­pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej or­ga­ni­zuje kon­kursy o uzy­ska­nie sty­pen­dium na na­ukę w szko­łach United World Colleges (UWC). Pełne sty­pen­dia ofe­ro­wane przez te szkoły na dwa ostat­nie lata na­uki, za­koń­czone mię­dzy­na­ro­dową ma­turą IB lub maturą brytyjską „A-Level”, po­kry­wają w 100% koszty na­uki i utrzy­ma­nie w UWC. Konkursy skierowane są do uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendia na lata 2018–2020 do szkółw Armenii, Bośni i Hercegowinie, Chinach, Holandii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych oraz we Włoszech.

 • Termin przyjmowania zgłoszeń: 29 października 2017 r.
 • Stypendia na lata 2018-2020 do szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii
 • Konkurs rozpocznie się w listopadzie 2017 r.

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • uczeń/uczennica I klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
 • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym minimum 4,5,
 • wynik testu gimnazjalnego (średnia z części humanistycznej oraz matematyczno- przyrodniczej) minimum 80%,
 • znajomość języka angielskiego,
 • udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.

Szczegóły na stro­nie: www.uwc.org.pl

 

STYPENDIUM FUNDACJI DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości (<20 tys. mieszkańców)
Warunki otrzymania stypendium to średnia ocen w semestrze 4,5 oraz dochód w rodzinie nie przekraczający 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto.

Wnioski składa się u księ­dza ko­or­dy­na­tora w swo­jej die­ce­zji.

Szczegółowe informacje na stronie www.dzielo.pl

 

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzy­mać uczeń znaj­du­jący się w trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej, wy­ni­ka­ją­cej z ni­skich do­cho­dów na osobę w ro­dzi­nie, w szcze­gól­no­ści gdy w ro­dzi­nie wy­stę­puje: bez­ro­bo­cie, nie­peł­no­spraw­ność, ciężka lub dłu­go­trwała cho­roba, wie­lo­dziet­ność, brak umie­jęt­no­ści wy­peł­nia­nia funk­cji opiekuńczo-wychowawczych, al­ko­ho­lizm lub nar­ko­ma­nia, a także gdy ro­dzina jest nie­pełna lub wy­stą­piło zda­rze­nie lo­sowe.

Wniosek o przy­zna­nie sty­pen­dium szkol­nego składa się do 15 wrze­śnia da­nego roku szkol­nego. Wniosek może zo­stać zło­żony po tym ter­mi­nie, jed­nak na­leży wtedy do­dat­kowo uza­sad­nić wnio­sek oraz wska­zać po­wód prze­kro­cze­nia terminu.

Wniosek mogą złożyć rodzice, opie­ku­no­wie prawni nie­peł­no­let­niego ucznia, peł­no­letni uczeń lub dy­rek­tor szkoły.

Rodzic nie­peł­no­let­niego ucznia oraz peł­no­letni uczeń do wnio­sku o przy­zna­nie sty­pen­dium zo­bo­wią­zani są do­łą­czyć in­for­ma­cje o wszyst­kich do­cho­dach uzy­ska­nych przez człon­ków ro­dziny w mie­siącu po­prze­dza­ją­cym ter­min zło­że­nia wnio­sku. Gdy wnio­sek składa dy­rek­tor szkoły, nie musi on po­da­wać da­nych uza­sad­nia­ją­cych przy­zna­nie świadczenia.

WAŻNE - świad­czeń wy­cho­waw­czych (Program „500+”) nie wli­cza się do do­cho­dów rodziny!

Zasiłek szkolny może być przy­znany uczniowi znaj­du­ją­cemu się przej­ściowo w trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej z po­wodu zda­rze­nia lo­so­wego. Wniosek o za­si­łek szkolny na­leży zło­żyć w ter­mi­nie dwóch mie­sięcy od daty wy­stą­pie­nia zda­rze­nia lo­so­wego. Do wnio­sku na­leży do­łą­czyć do­ku­ment po­twier­dza­jący wy­stą­pie­nie zda­rze­nia losowego.

Druki wnio­sków, oświad­czeń i za­świad­czeń do­ty­czą­cych za­sił­ków i sty­pen­diów szkol­nych do­stępne są na stro­nie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

http://www.mops.wroclaw.pl/do-pobrania/wnioski-i-regulaminy/stypendia-szkolne-i-zasilki-szkolne

Można je pobrać również u pedagoga szkolnego w gabinecie 011.
Wypełnione wnioski należy złożyć wDziale Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul Hubskiej 30/32

 

STYPENDIA FUNDACJI EDUKACYJNEJ IM. JERZEGO JUZONIA DLA MATURZYSTÓW

Stypendia na pierwszy rok studiów

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia przyznaje stypendia akademickie maturzystom, którzy zostali przyjęci na 1-szy rok studiów.

Do ubiegania się o stypendium akademickie uprawniony jest student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • zdał egzamin maturalny w roku składania wniosku, bądź w roku poprzednim,
 • w danym roku akademickim został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku,
 • pochodzi z miasta lub wsi do 30 tys. mieszkańców,
 • średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekracza ustalonej w danym roku wysokości (w 2016 r. było to 1200 PLN)
 • posiada obywatelstwo polskie.
 • posiada własne konto bankowe,
 • posiada możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej w systemie on-line.

Więcej szczegółowych informacji w Regulaminie na stronie www.fejj.pl

Rekrutacja trwa od 11 lipca do 7 września każdego roku (do godz. 16:00).

O przyznaniu stypendium decyduje m. in. kolejność potwierdzenia Wniosków.

Cała operacja rekrutacji stypendystów odbywa się przez Internet!

Kontakt z Fundacją: styp.1rok@fejj.pl

 

INDEKS START2STAR

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku Komisja wybiera 15 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia). 

Kwota ta pozawala pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat. 

Fundacja duży nacisk kładzie na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój talentów i pasji. Alumni projektu są w ścisłym kontakcie z Fundacją jeśli chodzi o plany zawodowe i zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

Profil kandydata:

O uzyskanie stypendium w ramach programu „Indeks Start2Star” możesz ubiegać się, jeśli:

 • Jesteś uczniem ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej;
 • W bieżącym roku szkolnym przystąpisz do zdawania egzaminu maturalnego;
 • Możesz pochwalić się dobrymi wynikami w nauce – w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskałeś średnią minimum 4,0;
 • Po uzyskaniu świadectwa maturalnego będziesz starać się o przyjęcie na wyższą uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Aktywnie działasz po zajęciach lekcyjnych;
 • W Twojej rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczył 1500 PLN od dwóch lat podatkowych.

UWAGA!!! Wszystkie wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

W jaki sposób złożyć podanie o stypendium?

 Na początek wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej www.paga.org.pl  i wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z esejem i opisem działalności. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII