LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  26 / 09 / 2021 Nie zmarnuj błędu. Naucz się z niego- Robert Kiyosaki
WDŻ

V OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O RODZINIE

Organizator Olimpiady: KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY WIEDZY O RODZINIE, Uniwersytet Opolski
ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole

OLIMPIADĘ WIEDZY O RODZINIE ORGANIZUJE SIĘ JAKO TRÓJSTOPNIOWE ZAWODY O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA - ETAP SZKOLNY
Zawody polegają na samodzielnym wykonaniu przez ucznia jednej pracy pisemnej na wybrany temat spośród podanych przez Organizatorów. Uczniowie wykonują pracę indywidualnie. Opracowania zbiorowe nie będą przyjmowane. Uczniowie wykonują pracę samodzielnie, ale mogą korzystać z konsultacji nauczyciela/opiekuna, szczególnie w zakresie literatury oraz konstrukcji tekstu., jak równieź poprawności zapisów bibliograficznych.
Prace będące plagiatem, bądż zawierające fragmenty będące plagiatem, zostaną zdyskwalifikowane. Ocenę prac konkursowych przeprowadza Komisja Konkursowa powoływana przez Komitet Główny Olimpiady. Kryteria oceny prac ustala Komitet Główny Olimpiady. Liczba punktów uzyskana za pracę pisemną stanowi podstawę do podjęcia przez Komisję decyzji o zakwalifikowaniu uczestnika do etapu okręgowego. Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 30. Lista uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu (okręgowego) podana zostanie na stronie internetowej www.knsnor.uni.opole.pl w terminie do 20 grudnia 2010 roku.

Do etapu okręgowego zakwalifikowani będą uczniowie, którzy uzyskali 65% (minimum 19,5 punktów) moźliwych do zdobycia punktów.

Prace przysyłać naleźy wyłącznie pocztą elektroniczną na adres olimpiadawor@interia.eu w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2010 roku. Prace nadesłane po tym terminie nie będą przyjmowane.

Prace wraz z całą dokumentacją (Oświadczenie i Karta Zgłoszeniowa) powinny być wysłane z adresu mailowego szkoły, która kieruje ucznia do udziału w Olimpiadzie. Adresy mailowe szkół stanowią podstawę kontaktu pomiędzy Organizatorami i Uczestnikiem Olimpiady. Wszelkie informacje i komunikaty wysyłane będą na adres szkoły.

Organizatorzy proszą Nauczycieli/Opiekunów uczniów uczestniczących w Olimpiadzie o sprawdzenie pisowni danych osobowych oraz adresu szkoły ze względu na przygotowywanie dla Nauczycieli i Uczniów zaświadczeń o udziale w Olimpiadzie.

WSKAZANIA DO WYKONANIA PRAC PISEMNYCH

Objętość pracy powinna mieścić się w granicach 5 – 6 stron A4 (nie wliczając strony tytułowej oraz bibliografii). Czcionka pracy Times New Roman, odstęp 1,5. Prace zawierające mniej niź 5 stron tekstu nie będą podlegały ocenie.
Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko autora pracy, wybrany temat pracy, dokładny adres szkoły, wraz z adresem mailowym szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia.
Wykorzystaną w pracy bibliografię zamieszczamy na końcu, stosując porządek alfabetyczny nazwisk i autorów wg wzoru:
Nazwisko i imię autora. Tytuł publikacji. Miejsce wydania i rok wydania.
Zamieszczane w pracy cytaty powinny posiadać oznaczone żródło oraz powinny być wyróźnione w tekście poprzez cudzysłów. Cytaty nie ujęte w cudzysłów oraz cytaty bez podania żródła będą traktowane jako plagiaty. Praca zawierająca plagiaty będzie zdyskwalifikowana.
Do pracy naleźy dołączyć załączniki:

a) Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

b) Karta zgłoszeniowa.

Wzór w/w dokumentów jest zamieszczony na stronie www.knsnor.uni.opole.pl
Prace nie zawierające oświadczenia i karty zgłoszeniowej nie będą kwalifikowane. Dokumenty powyźsze powinny być przesłane wraz z pracą pisemną do 30 listopada 2010 r. wyłącznie pocztą elektroniczną (nie wymagany jest podpis uczestnika).

Wszelkie dokumenty: karta zgłoszeniowa, praca pisemna oraz oświadczenie powinny być wysyłane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres olimpiadawor@interia.eu. Organizatorzy wysyłają pisemne potwierdzenie wpływu dokumentów za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt z sekretariatem Olimpiady. Dziekanat Wydziału Teologicznego UO nie udziela informacji dotyczących olimpiady.

Wszelkie informacje dotyczące szczegółów przebiegu Olimpiady zostaną umieszczane na stronie www.knsnor.uni.opole.pl. Uczestnicy oraz ich Opiekunowie proszeni są o śledzenie komunikatów zamieszczanych przez Organizatorów na www.knsnor.uni.opole.pl. Organizatorzy nie wysyłają do szkół treści komunikatów.

TEMATY PRAC PISEMNYCH

1. „Dziecko? Nie! Dziękuję”. Analiza wypowiedzi internautów dotyczących bezdzietności z wyboru na wybranych forach internetowych.
2. Jeden plus kot. Nowy model rodziny? Analiza wypowiedzi internautów dotyczących modelu dzietności w rodzinie na wybranych forach internetowych.
3. Miejsce i rola ojca we współczesnej rodzinie w oparciu o literaturę psychologiczno-socjologiczno-pedagogiczną.
4. Dylematy rodziny w XXI wieku.
5. Wpływ mediów na rozwój rodziny oraz poszczególnych jej członków.
6. Single, sami czy samotni? Analiza wypowiedzi internautów na wybranych forach internetowych oraz w oparciu o literaturę psychologiczno-socjologiczną.
7. Model rodziny w serialach. Analiza krytyczna w oparciu o wybrane seriale TVP.

KRYTERIA OCENY PRAC
1. Ocena formalnej strony pracy: zgodność treści z jej tematem; struktura prezentacji tematu; stylistyczna poprawność języka;
2. Ocena zawartości merytorycznej: Zadanie pracy, przebieg jego rozwiązania i stosowana metoda; główne błędy rzeczowe; nowość opracowania tematu.

WYMAGANIA TECHNICZNE
Format plików: praca powinna być zapisana w jednym z następujących formatów:
a. DOC (w przypadku nowej wersji Microsoft Office prosimy o zapisanie pliku jako dokument Word 97-2003)
b. W przypadku nie posiadania oprogramowania Microsoft Office lub Open Office prosimy o pliki w formacie RTF (Rich Text Format)

Email:
a. Tytuł maila powinien wyglądać w następujący sposób: "Imię i nazwisko uczestnika - Olimpiada WOR"
b. Załączone pliki powinny mieć następujące nazwy: Oświadczenie: "Oświadczenie - Imię i nazwisko uczestnika" i Karta zgłoszeniowa: "Karta - Imię i nazwisko uczestnika", Praca konkursowa: "Praca - Imię i nazwisko uczestnika".
Praca powinna być napisana czcionką Times New Roman, 12, interlinia pojedyncza. Tekst powinien być wyjustowany.

Informacje na temat etapu okręgowego i ogólnopolskiego>>
LAUREATAMI OLIMPIADY WIEDZY O RODZINIE ZOSTAJĄ UCZESTNICY, KTÓRZY UZYSKALI NAJWYŹSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW (SUMA PUNKTÓW WE WSZYSTKICH TRZECH ETAPACH) I ZAJĘLI MIEJSCA OD PIERWSZEGO DO PIĄTEGO.

UCZESTNICY, KTÓRZY ZAJĘLI MIEJSCA OD SZÓSTEGO DO PIĘTNASTEGO WŁĄCZNIE ZOSTAJĄ FINALISTAMI OLIMPIADY WIEDZY O RODZINIE.

Laureaci Olimpiady Wiedzy o Rodzinie otrzymują indeks, czyli prawo wstępu z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na kierunek nauki o rodzinie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

TERMINARZ
1. Zawody I stopnia
Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 listopada 2010 r.
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie podana przez Komisję
do dnia 20 grudnia 2010 r.

2. Zawody II stopnia – okręgowe
24 lutego 2011 r., godz. 10.00

3. Zawody III stopnia – finałowe
5 – 6 kwietnia 2011 r.
Harmonogram wystąpień podany będzie do 10 marca 2011 roku.

MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ OLIMPIADY

Zawody II i III stopnia odbędą się w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a, Opole.

Wszelkich informacji uczniom XVII LO udziela prof. Janina Pieńkowska
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII