LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  29 / 11 / 2021 „Bądźcie samoukami, nie czekajcie aż was nauczy życie”- Stanisław Jerzy Lec
Edukacja dla Bezpieczeństwa

R E G U L A M I N SZKOLNYCH MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY

R E G U L A M I N

SZKOLNYCH MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY

 

Rozdział 1. CEL MISTRZOSTW

1. Cele : Mistrzostw Pierwszej Pomocy .

Zwanych w niniejszym Regulaminie Mistrzostwami, jest wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.

2. Szczegółowymi celami Mistrzostw są:

- ujednolicenie standardów pierwszej pomocy nauczanych na lekcjach Przysposobienia Obronnego/ EDB.

- kształtowanie postaw współzawodnictwa i współpracy w grupie , upowszechnianie zasad i wartości humanitarnych .

Rozdział 2. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE MISTRZOSTW

1. Organizatorem Mistrzostw jest nauczyciel PO/EDB

2. Niniejszy Regulamin Mistrzostw Pierwszej Pomocy zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzania wszystkich etapów Mistrzostw. Zespoły zgłaszające swój udział w Mistrzostwach uznają tym samym zasady przeprowadzania Mistrzostw zawarte w niniejszym Regulaminie.

3. Szczegóły dotyczące organizacji poszczególnych etapów Mistrzostw muszą być opracowane i podane do wiadomości i zgodzie z niniejszym Regulaminem. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw muszą być zapoznani, przed startem w Mistrzostwach, z zapisami niniejszego Regulaminu.

4. Decyzje o rozpoczęciu organizacji Mistrzostw w danym roku kalendarzowym oraz o terminie i miejscu organizacji podejmuje i podaje do wiadomości, nauczyciel PO/EDB

5. Mistrzostwa składają się z dwóch etapów.

Teoretycznego i praktycznego.

6. Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje Przewodniczący, wybrany spośród jego członków Komitetu Organizacyjnego . Komitet Organizacyjny odpowiada za całokształt spraw związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz rozliczeniem danego etapu Mistrzostw. Do zadań Komitetu należy :

- ustalenie terminu oraz miejsca organizacji Mistrzostw

- określenie terminu przyjmowania zgłoszeń zespołów,

- wyznaczenie sędziów oraz Sędziego Głównego Mistrzostw,

- określenie liczby stacji i rodzajów urazów pozorowanych na danych stacjach,

- opracowanie kryteriów ocen i tabeli punktowej dla każdego ze stanowisk na poszczególnych stacjach,

- zapewnienie prawidłowego przebiegu Mistrzostw oraz bezpieczeństwa uczestników,

Rozdział 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W MISTRZOSTWACH

1. Uczestnikami Mistrzostw są :

- zawodnicy (uczniowie- klasy ) tworzący zespół pierwszej pomocy

- opiekunowie

- kibice.

2. W zmaganiach biorą udział czteroosobowe zespoły pierwszej pomocy (zwane w niniejszym Regulaminie zespołami). W skład zespołu wchodzą zawodnicy - uczniowie poszczególnych klas .

3. Kapitanem Zespołu jest jeden z zawodników wyznaczony przez zespół. W trakcie trwania Mistrzostw możliwe jest, w uzasadnionych przypadkach, wskazanie przez zespół innej osoby pełniącej tę funkcję.

4. Podobnie w uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana jednego zawodnika w stosunku do składu zespołu startującego we wcześniejszym etapie Mistrzostw. Fakt ten należy wyraźnie zaznaczyć na Formularzu Zgłoszeniowym na kolejny etap Mistrzostw.

5. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest zgłoszenie przez klasę zespołu.

Rozdział 4. BEZPIECZEŃSTWO MISTRZOSTW

1. Stacja/e Mistrzostw powinny być rozmieszczone i zaprojektowane, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla uczestników. Jeżeli jednak dojdzie do wypadku .Kierownik Stacji jest zobowiązany przerwać działania i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz, w razie konieczności, wezwać profesjonalną pomoc medyczną.

Rozdział 5. SĘDZIOWIE

1. Oceny czynności ratowniczych zawodników dokonują sędziowie na poszczególnych stacjach, czyli:

- Kierownicy Stacji,

2. Na każdej stacji jest Kierownik Stacji, który ocenia całościową pracę zespołu, odpowiada za pracę pozorantów, kierowanie ruchem, dba o bezpieczeństwo na stacji oraz koordynuje pracę sędziów.

3. Działania przy każdym poszkodowanym ocenia sędzia.

4. Rolę Kierowników Stacji na poszczególnych etapach mogą pełnić wyznaczeni uczniowie .

5. Rolę poszczególnych pozorantów mogą pełnić uczniowie

6. Nad prawidłową i merytoryczną działalnością przebiegu Mistrzostw czuwa nauczyciel PO/EDB .

7. Do zadań Głównej Komisji Sędziowskiej należy w szczególności:

- zapoznanie (podczas odprawy w dniu Mistrzostw) wszystkich sędziów ze szczegółami na poszczególnych stacjach

- oceny czynności ratowniczych zawodników

- czuwanie podczas Mistrzostw nad prawidłowością pracy sędziów na stacjach oraz nad prawidłowością pracy pozorantów,

- rozpatrywanie ewentualnych protestów zawodników, w stosunku do podjętych decyzji poszczególnych sędziów

- ustalenie i ogłoszenie wyników Mistrzostw.

8. Pracą Głównej Komisji Sędziowskiej Mistrzostw kieruje Sędzia Główny Mistrzostw.

- Główna Komisja Sędziowska odpowiada za przestrzeganie regulaminu przez uczestników Mistrzostw, zapewnia zgodność sędziowania na stacjach ze standardami nauczania pierwszej pomocy .

-  Rolę Sędziego Głównego Mistrzostw mogą pełnić uczniowie

9. Główna Komisja Sędziowska może nie dopuścić do startu, ukarać punktami karnymi lub przerwać udział w Mistrzostwach zespół naruszający postanowienia niniejszego regulaminu.

10. Decyzje Głównej Komisji Sędziowskiej są ostateczne.

11. Do zadań Sędziego Technicznego Mistrzostw należy:

- ostateczny odbiór wszystkich stacji przez rozpoczęciem Mistrzostw,

- dopilnowanie sprawnego przebiegu Mistrzostw.

12. Wszystkie osoby zaangażowane w organizację oraz przebieg mistrzostw są zobowiązane do zachowania w całkowitej dyskrecji poznanych szczegółów pozorowanych urazów, które będą zainscenizowane dla zawodników, aż do chwili zakończenia Mistrzostw. Główna Komisja Sędziowska może odsunąć osobę nie przestrzegającą powyższych zasad od dalszej pracy podczas Mistrzostw.

Rozdział 6. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW

1. Zespoły są zobowiązane do posiadania własnych materiałów opatrunkowych oraz rękawiczek ochronnych.

2. Na żadnym z etapów Mistrzostw zawodnikom nie wolno używać profesjonalnego sprzętu medycznego .

Rozdział 7. PRZEBIEG MISTRZOSTW

1. Mistrzostwa składają się z części teoretycznej oraz części praktycznej.

2. Mistrzostwa realizowane są w oparciu o wiedzę jaką posiadają uczniowie i jak ta wiedza zostaje wykorzystana na poszczególnych etapach rywalizacji szkolnej .

3. Część teoretyczna składa się z pytań dotyczących wiedzy z zakresu pierwszej pomocy oraz międzynarodowego prawa humanitarnego .Dwa zespoły otrzymujące najmniej punktów w części teoretycznej odpadają i nie biorą udziału w części – praktycznej Mistrzostw . W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez zespoły , następuje dogrywka poprzez losowanie dodatkowych pytań .

3 A. Punktacja w części teoretycznej :

  -  prawidłowa odpowiedz  - 3 pkt.

   - niepełna odpowiedz        -1 pkt.

   - nieprawidłowa lub brak odpowiedzi – 0 pkt.

4. Część praktyczna składa się z szeregu scenek – pozoracji zorganizowanych w formie stacji.

5. W ich trakcie zawodnicy mają za zadanie wykonać czynności ratownicze.

6. Przed stacjami/stacją znajduje się punkt wyczekiwania na którym zespoły/zespół oczekuje na pozwolenie wejścia na stację. Czas pobytu zespołu na stacji nie może przekroczyć 10 minut.

7.Czas liczony jest od momentu wejścia zespołu na stację. Na przeprowadzenie czynności ratowniczych zespół ma do 10 minut. Sędzia na dwie minuty przed zakończeniem czasu informuje zespół o tym fakcie. Po zakończeniu czasu akcji sędzia przerywa ją i w obecności zawodników ocenia wykonane czynności.

8. Przed rozpoczęciem Mistrzostw, w obecności przedstawicieli wszystkich zespołów, kapitanowie dokonują losowania numerów startowych dla swoich zespołów. Po losowaniu kapitanowie wpisują uwzględniając na kartach kolejność startu .

9. Zawodnicy mają do pokonania trasę, z rozmieszczonymi na niej stacjami lub stacją .

10. Tematyka pozoracji nawiązywać będzie do najczęściej spotykanych sytuacji w życiu codziennym.

11. Od zawodników uczestniczących w Mistrzostwach wymagana będzie wiedza z zakresu pierwszej pomocy i wiedzy o Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu .

12. Na stacjach /stacji/ oceniane będzie:

- ocena sytuacji i bezpieczeństwo zawodników,

- ratowanie życia,

- wezwanie kwalifikowanej pomocy,

- udzielenie pierwszej pomocy,

- umiejętność samodzielnego działania każdego z zawodników,

- kierowanie zespołem i praca zespołowa.

13. Punktacja czynności ratowniczych wykonanych przy każdym poszkodowanym oraz praca Kapitana Zespołu może być wykonywana na osobnych Kartach Ocen. Karty Ocen pozostają u sędziów oceniających postępowanie ratowników na danej stacji. Zespół oceniany będzie w/g systemu 12 ocen – oceniany zespół otrzymuje 1 punkt za prawidłowo wykonaną jedną czynność na danej stacji  / 3 stacje/.

14. Wzór Karty Oceny stanowi załącznik nr ? do niniejszego Regulaminu.

15. Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dodatkowym zaaranżowaniu stacji nie związanych bezpośrednio z udzielaniem pierwszej pomocy. Stacje te nazywane są „Rozrywka i Relaks”. Za udany występ na tej stacji ,zespół może otrzymać w nagrodę gromkie brawa.

16. Na stacjach „Rozrywka i Relaks” zawodnicy mają okazję wykazać się umiejętnościami nie związanymi z pierwszą pomocą. Punkty uzyskane na tych stacjach zliczane są oddzielnie o czym decyduje komisja na podstawie sugestii biorących udział w mistrzostwach .

17. Kibicom nie wolno informować pozostałych członków delegacji, co dzieje się na poszczególnych stacjach.

18. Na stację wchodzi opiekun zespołu oraz zawodnicy biorący udział w akcji. Pozostałe osoby towarzyszące zespołowi (dotyczy to również ewentualnych przewodników zespołów) oczekują poza terenem stacji. Osoby te mogą przeglądać się działaniom zespołu spoza terenu stacji.

19. W razie odstępstwa od powyższych zasad niniejszego Regulaminu) Główna Komisja Sędziowska Mistrzostw może ukarać zespół punktami karnymi lub dyskwalifikacją zespołu.

Organizator zastrzega sobie możliwość  dokonania  zmian w organizacji Mistrzostw .

Rozdział 8. PROTESTY

1.Zespół nie zgadzający się z oceną sędziego, ma prawo odwołać się od jego decyzji.

2. Protesty wyjaśnia i rozstrzyga Główna Komisja Sędziowska.

- decyzje Głównej Komisji Sędziowskiej dotyczące protestów podawane są do wiadomości startujących zespołów przed oficjalnym ogłoszeniem wyników danego etapu Mistrzostw.

Rozdział 9. ZASADY OCENY KOŃCOWEJ, NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

1. O zwycięstwie decyduje suma łącznej liczby punktów z części teoretycznej i zdobytych punktów na stacjach związanych z praktycznym udzielaniem pierwszej pomocy.

2. Jeżeli więcej niż jeden zespół otrzyma taką samą liczbę punktów o zwycięstwie zadecyduje liczba punktów zdobytych podczas wykonywania resuscytacji. Jeżeli to nie wskaże zwycięzcy o pierwszeństwie decyduje liczba punktów zdobytych na stacji z największą liczbą poszkodowanych. Jak jeszcze powyższe nie zadecyduje o kolejności miejsc , sędziowie mogę przyznać dane miejsce zespołowi za udział w stacji „Rozrywka i Relaks”.

3. Za zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzostwach szkoły zespół otrzymuje przechodni puchar Dyrektora szkoły i dyplom .Zespoły, które zajęły kolejne dwa  pierwsze miejsca otrzymują dyplomy.

4. Nagrody zapewnia organizator Mistrzostw .

 

Rozdział 10. INFORMACJE DODATKOWE

Spis Załączników do niniejszego Regulaminu:

- Załącznik nr 1: Wzór Formularza Zgłoszeniowego

- Załącznik nr 2: Wzór Formularza Oceny Działań Zespołu na    poszczególnych stacjach

- Załącznik nr 3: Wzór Formularza Protestu

- Załącznik nr 4: Wzór Sprawozdania z przebiegu Mistrzostw

Uwaga :

Wzory formularzy są zamieszczone osobno w innym folderze przedmiotu EDB.

………………………………………………………………………………………..

 

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII