LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  26 / 09 / 2021 „Jakże uroczą istotą jest człowiek, jeżeli jest człowiekiem”- Menander
WOS

KONKURS NA WYSTĄPIENIE PUBLICZNE DLA UCZNIÓW WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W ramach projektu „Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze – rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka” Miasto Wrocław
oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału
w konkursie na wystąpienie publiczne na temat:

„CO BYŚ POWIEDZIAŁ/A NA TEMAT OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA, GDYBYŚ MIAŁ/A OKAZJĘ WYSTĄPIĆ NA FORUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO?”

Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze. Chociaź system ich ochrony jest mozolnie budowany od połowy XX wieku, w wielu miejscach na świecie są one ciągle łamane. Starania na rzecz walki o ochronę praw człowieka docenia Parlament Europejski, przyznając od 1988 r. nagrodę im. Sacharowa na rzecz wolności myśli. W ostatnich latach coraz częściej mówi się o podkreśleniu roli praw kulturalnych w katalogu praw człowieka. Naturalne jest zatem, źe o potrzebie ochrony praw człowieka, w tym prawa do kultury, właśnie we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – debatują pod patronatem Parlamentu Europejskiego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach projektu „Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze - rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka”, realizowanego przez Gminę Wrocław oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, współfinansowanego ze środków Parlamentu Europejskiego.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorami konkursu są: Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (WCDN).
2. Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego, jego roli i działalności w zakresie ochrony praw człowieka, a takźe rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych i kształtowanie postaw obywatelskich.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, pod opieką szkolnego koordynatora konkursu.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest złoźenie formularza zgłoszeniowego (…) do 31 pażdziernika 2013 r. do godz. 15.00. (…)
6. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu oraz wygłoszeniu wystąpienia na temat: „Co byś powiedział/a na temat ochrony praw człowieka, gdybyś miał/a okazję wystąpić na forum Parlamentu Europejskiego?”.
7. Czas trwania wystąpienia to maksymalnie 5 minut.
8. Szczególnie poźądane są wystąpienia dotyczące prawa dostępu do kultury.
9. Konkurs przebiega w trzech etapach:

1) etap I – wewnątrzszkolny (listopad 2013 r.): wystąpienia na forum szkoły mające na celu wyłonienie JEDNEGO reprezentanta szkoły (najlepszego mówcy) do II etapu (wyboru dokonuje Szkolna Komisja Konkursowa
w sposób przyjęty w danej szkole);
2) etap II – międzyszkolny (styczeń 2014 r.): wystąpienia 38 zwycięzców eliminacji szkolnych przed Jury Konkursu złoźonym z ekspertów
i wyłonienie pięciu najlepszych mówców;
3) etap III – finał (10 lutego 2014 r.): wystąpienia pięciu najlepszych mówców w Hali Stulecia przed zgromadzoną publicznością i Jury Konkursu, które przyzna uczestnikom miejsca od 1 do 5.

10. Dla Uczestników, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu konkursu zorganizowane będzie szkolenie z umiejętności wystąpień publicznych, które odbędzie się przed wydarzeniem finałowym w Hali Stulecia. (…)
11. Ostateczne wyniki Konkursu (kolejność miejsc finalistów) zostaną podane
do publicznej wiadomości w dniu 10.02.2014.
12. Dla osób wyróźnionych w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe
i dyplomy. Za zajęcie poszczególnych miejsc Uczestnikom konkursu przyznawane są następujące nagrody:

1) miejsca 1-3: wycieczka do Brukseli połączona ze zwiedzaniem instytucji Unii Europejskiej oraz tablet multimedialny o wartości co najmniej 600 zł;
2) miejsca 4-5: wycieczka do Brukseli połączona ze zwiedzaniem instytucji Unii Europejskiej oraz voucher o wartości 400 zł do wykorzystania przez Uczestnika w sieci sklepów wskazanej przez Organizatorów;
3) miejsca 6-10: voucher o wartości 300 zł do wykorzystania przez Uczestnika w sieci sklepów wskazanej przez Organizatorów;
4) pozostałe wyróźnione osoby (miejsca od 11 do 38): voucher o wartości
200 zł do wykorzystania przez Uczestnika w sieci sklepów wskazanej przez Organizatorów. (…)

Uczniowie zainteresowani konkursem proszeni są o zgłaszanie się do prof. Roberta Pieńkowskiego, gab. 314.

Całość regulaminu dostępna jest na stronach: www.prawaczlowieka.eu oraz wcdn.wroc.pl


Poniźej znajduje się lista kryteriów oceny przemówień w konkursie na wystąpienie publiczne.
W konkursach oratorskich oceniane są:

1. Sposób ujęcia tematu, sposób stawiania i uzasadniania określonej sprawy.

2. Umiejętność formułowania sądów i opinii wartościujących, poprawność rozumowania, sprawność logiczna.

3. Umiejętność argumentowania, stosowność doboru argumentów czy przykładów do tematu, audytorium i okoliczności.

4. Umiejętność utrzymywania uwagi audytorium w czasie całego przemówienia, wyczucie psychologiczne audytorium, sposób zwracania się do słuchaczy, sposób nawiązania i podtrzymywania kontaktu z nimi.

5. Umiejętność uzyskiwania wpływu na sposób myślenia, postawę i uczucia słuchaczy poprzez siłę dowodzenia, plastyczność opowiadania, nasycenie mowy środkami emocjonalnymi.

6. Umiejętność celowego rozwijania tematu w kolejnych przemyślanych częściach.

7. Umiejętność budowania przemówienia jako kompozycyjnej całości, sposób otwierania i zamykania całej wypowiedzi.

8. Poprawność językowa.

9. Umiejętność jasnego i zrozumiałego wyraźania myśli.

10. Umiejętność swobodnego nadawania myślom oryginalnej, interesującej i zróźnicowanej formy stylistycznej, dostosowanej do tematu, słuchaczy i okoliczności.

11. Szczegółowe walory stylu, jego staranność lub ozdobność (gdy styl jest ozdobny — sposób uźycia środków wyrazu artystycznego).

12. Umiejętność organizacji zdań zgodnie z indywidualnym rytmem oddechu.

13. Umiejętność płynnego mówienia z celowymi pauzami.

14. Umiejętność swobodnego i naturalnego wygłaszania mowy, w autentycznym kontakcie ze słuchaczami.

15. Opanowanie nerwowe mówcy, sposób pokonywania i wykorzystania tremy.

16. Umiejętność integrowania przekazywanych treści z uźyciem głosu i ruchu dla zbudowania wraźenia spójności i wiarygodności przekazu.

17. Słyszalność głosu, jego siła i wysokość.

18. Wyrażność głosu, artykulacja, poprawność wymowy.

19. Wyrazistość głosu, tempo mówienia, frazowanie, akcentowanie, intonacja i modulacja głosu.

20. Mimika i gestykulacja.

21. Postawa i ekspresja całego ciała.

22. Stosowność stroju.

Znajomość kryteriów pozwoli wam na lepsze przygotowanie się do konkursu. A juź niedługo ogłosimy na naszej stronie termin szkolenia z zakresu wystąpień publicznych, które odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia, Sukiennice 9 (Rynek).

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII