LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  26 / 09 / 2021 Gdyby Polak systematycznie robił to, co robi spontanicznie /M. Hemar/
WOS

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W ramach projektu „Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze – rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka” Miasto Wrocław
oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału
w konkursie na fotoreportaź na temat:
„PRAWA CZŁOWIEKA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”
Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze. Chociaź system ich ochrony jest mozolnie budowany od połowy XX wieku, w wielu miejscach
na świecie są one ciągle łamane. Starania na rzecz walki o ochronę praw człowieka docenia Parlament Europejski, przyznając od 1988 r. nagrodę
im. Sacharowa na rzecz wolności myśli. W ostatnich latach coraz częściej mówi się o podkreśleniu roli praw kulturalnych w katalogu praw człowieka. Naturalne jest zatem, źe o potrzebie ochrony praw człowieka, w tym prawa do kultury, właśnie we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – debatują pod patronatem Parlamentu Europejskiego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach projektu „Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze - rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka”, realizowanego przez Gminę Wrocław oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, współfinansowanego ze środków Parlamentu Europejskiego.


REGULAMIN KONKURSU (skrót):
1. Organizatorami konkursu są Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (WCDN).

2. Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy na temat ochrony praw człowieka,
a takźe rozwijanie umiejętności fotograficznych (obserwacja, kompozycja, kadrowanie, uchwycenie momentu, itd.) oraz wraźliwości na problematykę społeczną i kształtowanie postaw obywatelskich.

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie z wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, pod opieką szkolnego koordynatora konkursu. Warunkiem udziału jest złoźenie pracy konkursowej wraz z formularzem zgłoszeniowym (…) oraz oświadczeniem o wyraźeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych (…), zgodnie
z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie. (…)

4. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (…).

5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iź:

a) zgłoszona praca konkursowa jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu
do niej całość praw autorskich;
b) autor pracy konkursowej posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach konkursu oraz
w materiałach promocyjnych związanych z konkursem,
c) Uczestnik udziela organizatorom nieodpłatnej licencji niewyłącznej
do fotografii wchodzących w skład pracy konkursowej na rzecz Organizatorów, bez źadnych ograniczeń, w tym ilościowych, czasowych, oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uźyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takźe publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby kaźdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) Uczestnik wyraźa zgodę na wykonanie przez Organizatorów zaleźnych praw autorskich w materiałach promocyjnych związanych z konkursem.

6. Za przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły, w tym zgłoszenie
i pomoc w przygotowaniu uczniów odpowiadają szkolni koordynatorzy konkursu (w XVII LO jest nim Robert Pieńkowski).

7. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu reportaźu fotograficznego składającego się z nie mniej niź 5 i nie więcej niź 8 zdjęć, które naleźy dostarczyć w formie cyfrowej oraz drukowanej w formacie A5 (kaźde zdjęcie wydrukowane
w oryginalnej kolorystyce fotoreportaźu przyjętej przez Uczestnika).

8. W konkursie szczególnie poźądane są fotoreportaźe dotyczące prawa do kultury. (…)

9. Kaźda szkoła wybiera maksymalnie 5 najlepszych fotoreportaźy.

10. Ocena prac konkursowych wybranych w poszczególnych szkołach oraz przyznanie nagród dokonane zostaną przez Jury Konkursu powołane przez Organizatorów. Jury wybiera 50 najlepszych prac. (…)

11. Wymagania techniczne dot. prac konkursowych: kaźde ze zdjęć wchodzących
w skład fotoreportaźu powinno spełniać następujące minimalne wymogi: jakość 2079 x 2953 pikseli, rozdzielczość 300 DPI; tryb koloru RGB.

12. Fotografie powinny być zapisane w formacie JPG bez kompresji
lub w formacie TIF.

13. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, muszą odpowiadać standardom fotografii reportaźowej i nie mogą być modyfikowane
za pomocą programów graficznych poza standardową obróbką (kadrowanie, korekta jasności i kontrastu). Wszelkie modyfikacje noszące cechy fotomontaźu będą odrzucone jako nie spełniające wymogów konkursu.

14. Harmonogram konkursu:

1) przyjmowanie zgłoszeń do konkursu - do 13 grudnia 2013 r.;
2) wyłonienie przez Jury Konkursu 50 najlepszych fotoreportaźy - do 15 stycznia 2014 r.;
3) publiczne ogłoszenie wyników i otwarcie wystawa fotoreportaźy (wszystkie wyróźnione prace) w Hali Stulecia - 10 lutego 2014 r.

15. Dla osób wyróźnionych w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe
i dyplomy. Za zajęcie poszczególnych miejsc Uczestnikom konkursu przyznawane są następujące nagrody:

1) miejsca 1-3: wycieczka do Brukseli połączona ze zwiedzaniem instytucji Unii Europejskiej oraz aparat fotograficzny o wartości co najmniej 1000 zł;
2) miejsca 4-5: wycieczka do Brukseli połączona ze zwiedzaniem instytucji Unii Europejskiej oraz voucher o wartości 400 zł do wykorzystania przez Uczestnika w sieci sklepów wskazanej przez Organizatorów;
3) miejsca 6-10: voucher o wartości 300 zł do wykorzystania przez Uczestnika w sieci sklepów wskazanej przez Organizatorów;
4) pozostałe wyróźnione osoby (miejsca od 11 do 50): voucher o wartości
200 zł do wykorzystania przez Uczestnika w sieci sklepów wskazanej przez Organizatorów.

Koordynatorem konkursu w XVII LO jest prof. Robert Pieńkowski, gab. 314, który udziela wszelkich informacji i zapisuje chętnych.

Całość regulaminu dostępna jest na stronach: www.prawaczlowieka.eu oraz wcdn.wroc.pl
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII