LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  17 / 09 / 2021 "Kto z nadzieją patrzy w przyszłość,cieszy się teraźniejszością”- Cyceron
WOS

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 23 XI 2012 r.

Wszyscy zainteresowani olimpiadą proszeni są o zgłaszanie się do Zofii Kuż lub Piotra Zołotajkina

A. UWAGI OGÓLNE
• Organizatorem Olimpiady WoPiŚW jest Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
• Olimpiada jest organizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
• Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
• Zawody Olimpiady są trzystopniowe:
I stopień – szkolny (w szkołach ponadgimnazjalnych);
II stopień – okręgowy;
III stopień – centralny.

B. ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA (SZKOLNE)
• Olimpiadę w szkole przeprowadza Komisja Szkolna powołana przez dyrektora szkoły z grona pedagogicznego. W skład trzyosobowej Komisji wchodzi i z urzędu jej przewodniczy nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.
• Zawody odbywają się w całym kraju tego samego dnia, równocześnie we wszystkich szkołach. Terminy ustala Komitet Główny w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej patrz: Terminarz).
• Uczestnikowi Olimpiady na kaźdym jej etapie przysługuje prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych na czas trwania zawodów.
• Zawody szkolne polegają na rozwiązaniu testu złoźonego z kilkudziesięciu zróźnicowanych pytań, przygotowanego przez Komitet Główny z programu stałego Olimpiady oraz sprawdzającego wiadomości i umiejętności ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z zakresu przedmiotów merytorycznie związanych z tematyką zawodów.
• Na rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut.
• Za rozwiązanie testu zawodnik otrzymuje maksymalnie 50 punktów. Za kaźdą prawidłową odpowiedż w ramach pytania przyznaje się jeden punkt, za odpowiedż błędną nie przyznaje się punktów. Wszelkie poprawki traktowane są jako odpowiedzi błędne. Podkreślenie (wpisanie) większej liczby rozwiązań niź nakazuje to liczba punktów moźliwych do zdobycia podana pod pytaniem z jego prawej strony, dyskwalifikuje odpowiedż i oznacza 0 punktów za dane pytanie.
• Do zawodów okręgowych kwalifikuje się jednego lub dwóch zawodników, którzy zdobyli największą liczbę punktów, przy czym wymogiem uczestnictwa w eliminacjach okręgowych jest uzyskanie przez zawodnika co najmniej 50 proc. moźliwych do zdobycia punktów.

Terminarz Olimpiady 2012/2013:
1. do 15 pażdziernika 2012 roku – zgłaszanie szkół do Komitetu Okręgowego;
2. 23 listopada 2012 roku – godz. 8.00- etap szkolny;
3. do 10 grudnia 2012 roku – przesyłanie prac finalistów i protokołów z zawodów szkolnych do Komitetu Okręgowego;
4. 19 stycznia 2013 roku – zawody okręgowe;
5. do 4 lutego 2013 roku – przesyłanie prac finalistów i protokołów z zawodów okręgowych do Komitetu Głównego;
6. 9-10 marca 2013 roku – zawody centralne.


PROGRAM STAŁY:
A. STRUKTURY I MECHANIZMY ŹYCIA POLITYCZNEGO W POLSCE I ŚWIECIE
1. Kultura polityczna społeczeństwa. Stosunki społeczne i sposoby ich kształtowania. Rola państw w instytucjonalizacji źycia społecznego. Naród i państwo. Typy i przemiany kultur. Kształtowanie kultury ogólnonarodowej i jej pluralizm. Rola tradycji i podstawowych żródeł kultury narodowej a nowoczesność i uniwersalizm w źyciu kulturalnym. Dziedzictwo narodów – wartości, symbole i pomniki kultury. Konflikt norm, obyczajów i stylów źycia. Tolerancja w źyciu społecznym. Rola kościołów w kształtowaniu świata wartości. Inteligencja i jej wpływ na przemiany społeczne.
2. Państwo. Koncepcja roli państwa we współczesnym świecie. Problem suwerenności zewnętrznej i wewnętrznej. Struktura terytorialna. Zagadnienie autonomii. Problem samorządności. Federalizm. Państwo jako struktura administracyjna. Sposoby klasyfikowania państw (liberalne – totalitarne, autorytarne – demokratyczne). Zasady ustrojowe państw. Konstytucja i jej rola we współczesnym państwie. Symbolika narodowa.
3. Systemy polityczne. Demokracja bezpośrednia i pośrednia. Rola opinii publicznej we współczesnym państwie i sposoby jej kształtowania. Pluralizm we współczesnym świecie. Typy systemów politycznych. Partie, systemy partyjne i ich wpływ na funkcjonowanie państwa. Partie i ruchy polityczne we współczesnej Polsce (geneza i załoźenia programowe). Rola związków zawodowych. Źycie polityczne w państwie, w regionie i w zbiorowościach lokalnych. Sąsiedzi Polski – transformacje ustrojowe.
4. Transformacja polskiego systemu politycznego. Od państwa totalitarnego do liberalnego, od państwa autorytarnego do demokratycznego. Od zasad monopolu partii komunistycznej do pluralizmu politycznego. Od zasady jednolitości władzy do trójpodziału władzy. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego – rola samorządu terytorialnego.
5. System organów państwa. Tradycje polskiego parlamentaryzmu. Parlament w systemie organów państwa. Sejm i Senat (struktura organizacyjna, mechanizmy działania, kompetencje). Władza wykonawcza a władza ustawodawcza. Struktura i kompetencje władzy wykonawczej w Polsce. Inne naczelne organy państwa. Państwo prawa. Władza sądownicza. Instytucje ochrony prawnej. Rzecznik praw obywatelskich. System żródeł prawa w Polsce. Prawo a inne systemy normatywne.
6. Prawa człowieka we współczesnym świecie. Kształtowanie się idei praw człowieka i obywatela. Prawa i wolności obywatelskie. Zasady i instytucje kontroli przestrzegania praw. Gwarancje międzynarodowe i wewnątrzkrajowe przestrzegania praw. Inicjatywy społeczne na rzecz praw człowieka i obywatela. Prawa człowieka we współpracy europejskiej. Prawa człowieka jako przedmiot zainteresowania ONZ. Prawa człowieka jako strefa polityki zagranicznej państwa. Rola jednostki w źyciu społeczeństwa. Instrumentalizm polityczny w sferze realizacji praw człowieka i obywatela – współzaleźność polityki i ekonomiki. Przykłady naruszania praw człowieka i obywatela we współczesnym świecie. Ochrona praw człowieka w Polsce – historia i terażniejszość. Terroryzm polityczny i terroryzm państwowy a prawa człowieka i obywatela. Nacjonalizm ekonomiczny.
7. Współczesna myśl polityczna. Ideologie, doktryny polityczne i ruchy społeczne. Liberalizm i neoliberalizm. Konserwatyzm. Chrześcijańska demokracja. Socjaldemokracja. Ideologie narodowe. Faszyzm. Komunizm. Ruchy społeczne w świecie i Polsce (ruchy alternatywne wśród młodzieźy, inicjatywy społeczne w środowiskach lokalnych).
8. Współczesne stosunki międzynarodowe. Mechanizmy, szanse i bariery międzynarodowej współpracy politycznej. Ugrupowania polityczne i militarne – geneza, funkcje, przyszłość. Problemy bezpieczeństwa w skali globalnej i regionalnej. Organizacje międzynarodowe – funkcje i znaczenie. Współpraca regionalna. Tworzenie regionów przygranicznych. Znaczenie regionalizacji w przełamywaniu barier narodowościowych i etnicznych i w niwelowaniu lokalnych zagroźeń cywilizacyjnych. Regionalizacja etapem we współpracy i integracji gospodarczej.

B. PRZEMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE I POLSCE
1. Społeczeństwo globalne i grupy społeczne. Współczesne teorie uwarunkowania społecznego. Wielkie i małe struktury społeczne. Problem władzy w strukturach społecznych. Relacje między wielkimi strukturami społecznymi. Konflikty społeczne. Rola małych grup społecznych w funkcjonowaniu struktur społecznych. Rodzina jako podstawa organizacji społeczeństwa. Społeczności etniczne i terytorialne. Struktura społeczna współczesnego społeczeństwa polskiego (mniejszości narodowe i wyznaniowe, zróźnicowanie warstwowe). Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany struktur społecznych.
2. Struktura i procesy demograficzne. Procesy rozwoju ludności i ich następstwa społeczno-gospodarcze. Zmiany pokoleniowe. Przemiany struktur ludnościowych Polski na tle procesów ludnościowych świata.
3. Struktura gospodarki i struktura społeczno-zawodowa. Restrukturyzacja gospodarki. Przekształcenia własnościowe w gospodarce. Prywatyzacja. Reprywatyzacja. Hierarchia zawodów. Procesy urbanizacji i ich następstwa. Społeczno-gospodarcze problemy wsi i rolnictwa.
4. Kryzysy społeczne. Ekonomiczne i polityczne podłoźe konfliktów i kryzysów społecznych. Zmiany stosunków własnościowych.
5. Dylematy interwencji państwa w źycie gospodarcze. Cele i metody polityki społecznej w systemie gospodarki rynkowej.Podstawowe kwestie społeczne współczesnej Polski – inicjatywy ludności, zbiorowości, organów państwa w ich przezwycięźaniu.
6. Gospodarka rynkowa we współczesnym świecie. Strukturalne przemiany w gospodarce światowej. Perspektywy integracji europejskiej i rozwoju rynku światowego. Główne kategorie ekonomiczne gospodarki rynkowej. Problemy własnościowe, konkurencja, rynek pracy. Procesy krystalizacji stosunków własnościowych i struktury społecznej. Przejawy i konsekwencje rywalizacji między najwyźej rozwiniętymi państwami zachodnimi. Współczesne czynniki i uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Nowoczesne technologie i gałęzie gospodarki (informatyka). Rozwój gospodarczy w regionach świata – trwałość głównych ośrodków siły gospodarczej. Zagadnienia transformacji technologii i wiedzy naukowo-technicznej. Uwarunkowania i formy integracji gospodarczej. Społeczne, ekonomiczne i polityczne przyczyny i konsekwencje migracji ludności we współczesnym świecie. Wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia rozwoju gospodarczego. Problem zadłuźenia jako bariera wzrostu gospodarczego.
7. Zagroźenia cywilizacyjne we współczesnym świecie. Społeczne konsekwencje rozwoju przemysłowego: problemy ludnościowe, surowcowe, energetyczne, źywnościowe, ekologiczne, katastrofy nuklearne. Demograficzny obraz świata. Nierówności rozwoju ludności. Ekologia jako problem światowy, żródła zanieczyszczeń środowiska, lokalne katastrofy ekol
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII