LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  05 / 06 / 2023 Jeśli nie wiesz czego chcesz, to masz to czego nie chcesz- Chuck Palahniuk
DOKUMENTY/ PODANIA/ PROCEDURY

       DOKUMENTY

Statut Szkoły - ze zdalnym nauczaniem.

Wewnątrzszkolne  Ocenianie- załączone w Statucie Szkoły

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Kształcenie na odległość: Poradnik dla szkół

Szkolne plany nauczania w LO nr XVII w roku szkolnym 2022/2023

        WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW

        Przebieg sprawdzianu wiadomości i umiejętności
        Egzamin klasyfikacyjny
        Egzamin poprawkowy

        REGULAMINY

Regulamin Rady Szkoły

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin korzystania z parkingu szkolnego 

 

ZASADY/PROCEDURY 

 

Dziennik elektroniczny- zasady

Zasady organizacji wycieczek/imprez szkolnych

Zasady współpracy LO nr XVII z bursami 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów mieszkających w bursach i na stancjach

Procedura  organizacji  indywidualnego  nauczania

Procedura obiegu dokumentów Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

Procedura zwalniania uczniów z zajęć 

Procedura- uczeń palący wyroby tytoniowe i papierosy elektroniczne na terenie szkoły

 

INSTRUKCJE/PROCEDURY

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Procedura ewakuacji

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Procedura na wypadek  wystąpienia zagrożenia koronawirusem

 

WNIOSKI DO STYPENDIÓW

 

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o zasiłek szkolny

Zaswiadczenie o zarobkach

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej

 

ULOTKA - początek roku szkolnego 2022/2023

 

PODANIA / FORMULARZE

 

Wniosek o usprawieliwienie nieobecności

Deklaracja udziału dziecka/rezygnacji udziału dziecka w lekcjach religii

Deklaracja udziału/rezygnacji udziału pełnoletniego ucznia w lekcjach religii

Podanie pełnoletniego ucznia o zwolnienie z WF

Podanie rodzica o zwolnienie z WF 

Podanie pełnoletniego ucznia o promocję warunkową 

Podanie rodzica ucznia o promocję warunkową 

Zasady wydawania duplikatów legitymacji i świadectw

Podanie o duplikat świadectwa

Podanie o duplikat legitymacji szkolnej

Upoważnienie do odbioru dokumentu

Zasady weryfikacji wiedzy i umiejętności w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

autor: B.Multan,data: 31-03-2020
Do pobrania TUTAJ
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII