LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  22 / 01 / 2020 …bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł!/JPII/
WOS
Zofia KuźMirosław Lewandowski
 Piotr Zołotajkin
 
  

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

autor: ,data: 08-09-2008
Informacje ogólne:
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest przeznaczona głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zasadniczym celem zawodów jest rozbudzenie zainteresowania źyciem społeczno-politycznym kraju i świata. Uczestnicy Olimpiady powinni orientować się we współczesnych procesach i zjawiskach społeczno-politycznych, mieć opanowaną wiedzę przewidzianą w programie szkolnym z zakresu przedmiotów merytorycznych związanych z tematyką zawodów (wiedza o społeczeństwie, historia najnowsza itp.) oraz wiadomości określone programem Olimpiady.
Tematyka zawodów jest szersza niź program wymienionych przedmiotów szkolnych i zakłada, źe uczestnicy wykaźą się nie tylko umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne, ale takźe zdolnością do indywidualnego dokonywania analiz na podstawie posiadanych wiadomości.

Program składa się z dwóch bloków tematycznych:

1. Stały blok dla wszystkich edycji Olimpiady obejmuje dwie główne grupy tematyczne:
1. Struktury i mechanizmy źycia politycznego w Polsce i świecie.
2. Przemiany społeczno-polityczne we współczesnym świecie i Polsce.

Na kaźdą z tych grup składa się kilka tematów.
2. Zmienny blok tematyczny jest ustalany corocznie dla kaźdej edycji zawodów i zawiera problematykę wynikającą najczęściej z jednego z tematów bloku stałego, odpowiednio rozszerzonego i wyraźonego w haśle danej edycji.

Zawodników przystępujących do udziału w Olimpiadzie na wszystkich jej etapach obowiązuje znajomość literatury zalecanej przez Komitet Główny Olimpiady. Wykazy zagadnień do egzaminu ustnego i lektur są aktualizowane i corocznie publikowane. Żródłem informacji o współczesnych wydarzeniach w kraju i świecie jest ponadto publicystyka prasowa i radiowo-telewizyjna. Uczestnicy Olimpiady winni wykazać się znajomością problemów podejmowanych na łamach prasy o zasięgu krajowym i międzynarodowym, szczególnie w czasopismach zalecanych przez organizatorów zawodów.

Etap szkolny 14 LISTOPADA 2008 !!!

PROGRAM STAŁY:

A. STRUKTURY I MECHNIZMY ŹYCIA POLITYCZNEGO W POLSCE I ŚWIECIE

1. Kultura polityczna społeczeństwa. Stosunki społeczne i sposoby ich kształtowania. Rola państw w instytucjonalizacji źycia społecznego. Naród i państwo. Typy i przemiany kultur. Kształtowanie kultury ogólnonarodowej i jej pluralizm. Rola tradycji i podstawowych żródeł kultury narodowej a nowoczesność i uniwersalizm w źyciu kulturalnym. Dziedzictwo narodów - wartości, symbole i pomniki kultury. Konflikt norm, obyczajów i stylów źycia. Tolerancja w źyciu społecznym. Rola kościołów w kształtowaniu świata wartości. Inteligencja i jej wpływ na przemiany społeczne.

2. Państwo. Koncepcja roli państwa we współczesnym świecie. Problem suwerenności zewnętrznej i wewnętrznej. Struktura terytorialna. Zagadnienie autonomii. Problem samorządności. Federalizm. Państwo jako struktura administracyjna. Sposoby klasyfikowania państw (liberalne - totalitarne, autorytarne - demokratyczne). Zasady ustrojowe państw. Konstytucja i jej rola we współczesnym państwie. Symbolika narodowa.

3. Systemy polityczne. Demokracja bezpośrednia i pośrednia. Rola opinii publicznej we współczesnym państwie i sposoby jej kształtowania. Pluralizm we współczesnym świecie. Typy systemów politycznych. Partie, systemy partyjne i ich wpływ na funkcjonowanie państwa. Partie i ruchy polityczne we współczesnej Polsce (geneza i załoźenia programowe). Rola związków zawodowych. Źycie polityczne w państwie, w regionie i w zbiorowościach lokalnych. Sąsiedzi Polski - transformacje ustrojowe.

4. Transformacja polskiego systemu politycznego. Od państwa totalitarnego do liberalnego, od państwa autorytarnego do demokratycznego. Od zasad monopolu partii komunistycznej do pluralizmu politycznego. Od zasady jednolitości władzy do trójpodziału władzy. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego - rola samorządu terytorialnego.

5. System organów państwa. Tradycje polskiego parlamentaryzmu. Parlament w systemie organów państwa. Sejm i Senat (struktura organizacyjna, mechanizmy działania, kompetencje). Władza wykonawcza a władza ustawodawcza. Struktura i kompetencje władzy wykonawczej w Polsce. Inne naczelne organy państwa. Państwo prawa. Władza sądownicza. Instytucje ochrony prawnej. Rzecznik praw obywatelskich. System żródeł prawa w Polsce. Prawo a inne systemy normatywne.

6. Prawa człowieka we współczesnym świecie. Kształtowanie się idei praw człowieka i obywatela. Prawa i wolności obywatelskie. Zasady i instytucje kontroli przestrzegania praw. Gwarancje międzynarodowe i wewnątrzkrajowe przestrzegania praw. Inicjatywy społeczne na rzecz praw człowieka i obywatela. Prawa człowieka we współpracy europejskiej. Prawa człowieka jako przedmiot zainteresowania ONZ. Prawa człowieka jako strefa polityki zagranicznej państwa. Rola jednostki w źyciu społeczeństwa. Instrumentalizm polityczny w sferze realizacji praw człowieka i obywatela - współzaleźność polityki i ekonomiki. Przykłady naruszania praw człowieka i obywatela we współczesnym świecie. Ochrona praw człowieka w Polsce - historia i terażniejszość. Terroryzm polityczny i terroryzm państwowy a prawa człowieka i obywatela. Nacjonalizm ekonomiczny.

7. Współczesna myśl polityczna. Ideologie, doktryny polityczne i ruchy społeczne. Liberalizm i neoliberalizm. Konserwatyzm. Chrześcijańska demokracja. Socjaldemokracja. Ideologie narodowe. Faszyzm. Komunizm. Ruchy społeczne w świecie i Polsce (ruchy alternatywne wśród młodzieźy, inicjatywy społeczne w środowiskach lokalnych).

8. Współczesne stosunki międzynarodowe. Mechanizmy, szanse i bariery międzynarodowej współpracy politycznej. Ugrupowania polityczne i militarne - geneza, funkcje, przyszłość. Problemy bezpieczeństwa w skali globalnej i regionalnej. Organizacje międzynarodowe - funkcje i znaczenie. Współpraca regionalna. Tworzenie regionów przygranicznych. Znaczenie regionalizacji w przełamywaniu barier narodowościowych i etnicznych i w niwelowaniu lokalnych zagroźeń cywilizacyjnych. Regionalizacja etapem we współpracy i integracji gospodarczej.

B. PRZEMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE I POLSCE1. Społeczeństwo globalne i grupy społeczne. Współczesne teorie uwarunkowania społecznego. Wielkie i małe struktury społeczne. Problem władzy w strukturach społecznych. Relacje między wielkimi strukturami społecznymi. Konflikty społeczne. Rola małych grup społecznych w funkcjonowaniu struktur społecznych. Rodzina jako podstawa organizacji społeczeństwa. Społeczności etniczne i terytorialne. Struktura społeczna współczesnego społeczeństwa polskiego (mniejszości narodowe i wyznaniowe, zróźnicowanie warstwowe). Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany struktur społecznych.

2. Struktura i procesy demograficzne. Procesy rozwoju ludności i ich następstwa społeczno-gospodarcze. Zmiany pokoleniowe. Przemiany struktur ludnościowych Polski na tle procesów ludnościowych świata.

3. Struktura gospodarki i struktura społeczno-zawodowa. Restrukturyzacja gospodarki. Przekształcenia własnościowe w gospodarce. Prywatyzacja. Reprywatyzacja. Hierarchia zawodów. Procesy urbanizacji i ich następstwa. Społeczno-gospodarcze problemy wsi i rolnictwa.

4. Kryzysy społeczne. Ekonomiczne i polityczne podłoźe konfliktów i kryzysów społecznych. Zmiany stosunków własnościowych.

5. Dylematy interwencji państwa w źycie gospodarcze. Cele i metody polityki społecznej w systemie gospodarki rynkowej.Podstawowe kwestie społeczne współczesnej Polski - inicjatywy ludności, zbiorowości, organów państwa w ich przezwycięźaniu.

6. Gospodarka rynkowa we współczesnym świecie. Strukturalne przemiany w gospodarce światowej. Perspektywy integracji europejskiej i rozwoju rynku światowego. Główne kategorie ekonomiczne gospodarki rynkowej. Problemy własnościowe, konkurencja, rynek pracy. Procesy krystalizacji stosunków własnościowych i struktury społecznej. Przejawy i konsekwencje rywalizacji między najwyźej rozwiniętymi państwami zachodnimi. Współczesne czynniki i uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Nowoczesne technologie i gałęzie gospodarki (informatyka). Rozwój gospodarczy w regionach świata - trwałość głównych ośrodków siły gospodarczej. Zagadnienia transformacji technologii i wiedzy naukowo-technicznej. Uwarunkowania i formy integracji gospodarczej. Społeczne, ekonomiczne i polityczne przyczyny i konsekwencje migracji ludności we współczesnym świecie. Wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia rozwoju gospodarczego. Problem zadłuźenia jako bariera wzrostu gospodarczego.

7. Zagroźenia cywilizacyjne we współczesnym świecie. Społeczne konsekwencje rozwoju przemysłowego: problemy ludnościowe, surowcowe, energetyczne, źywnościowe, ekologiczne, katastrofy nuklearne. Demograficzny obraz świata. Nierówności rozwoju ludności. Ekologia jako problem światowy, żródła zanieczyszczeń środowiska, lokalne katastrofy ekologiczne, transfer zanieczyszczeń środowiska. Rolnictwo i wyźywienie, przyczyny głodu i niedoźywienia, drogi postępu. Rolnictwo a ekologia. Problemy energetyczne świata, żródła energii i surowców, poszukiwanie nowych zasobów energetycznych, nowoczesne technologie - moźliwości i ograniczenia. Procesy urbanizacji - aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Perspektywy i szanse rozwiązywania problemów globalnych w warunkach rozbrojenia, trwałego pokoju i współpracy międzynarodowej, znoszenia bloków militarnych i wyrównywania poziomów rozwoju krajów i kontynentów. Problemy konwersji przemysłu zbrojeniowego na cele cywilne.


PROGRAM ZMIENNY

Bezpieczeństwo państwa

1. P

XV Ogólnopolski Konkurs Czasopism i Redakcji Szkolnych "Pałuckie Pióro" 2008

autor: Robert Pieńkowski,data: 08-06-2008
XV Ogólnopolski Konkurs Czasopism i Redakcji Szkolnych
2008-06-03

Redakcja Tygodnika Ziemi Wągrowieckiej, Wyźsza Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Prasy Lokalnej organizuje XV Ogólnopolski Konkurs Czasopism i Redakcji Szkolnych.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.gloswagrowiecki.pl

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

1. Szkolne redakcje przesyłają na adres organizatora zgłoszenie udziału w konkursie oraz cztery numery czasopism wydawanych w roku szkolnym 2007/2008. Przesyłkę naleźy opatrzyć dopiskiem „Pałuckie Pióro 2008". Uczestnicy nadsyłają równieź kwestionariusz konkursowy załączony do regulaminu.

2. Organizatorowi zaleźy równieź na wypowiedziach opiekunów o doświadczeniach związanych z metodyką pracy nad wydawaniem gazetki (W jakich okolicznościach pismo powstało? Jak zapewnia się ciągłość ukazywania? Jak nauczyciele postrzegają rolę pisma w kształceniu literackim i językowym? Jaka jest funkcja pisma w źyciu społeczności szkolnej, wpływ na kariery osób, które je redagują? Jakie są oczekiwania nauczycieli, dyrekcji oraz uczniów wobec pisma? Osobiste refleksje opiekuna pisma. Rady dla tych, którzy chcą załoźyć pismo w szkole). Nauczyciele dzielą się swymi refleksjami na załączonym do regulaminu arkuszu.

3. Zgłoszenie udziału, komplet czasopism, kwestionariuszy i arkuszy wypowiedzi opiekunów naleźy nadesłać na adres biura konkursu w wersji tradycyjnej i elektronicznej (płyta CD w formacie Word) do dnia 30 czerwca 2008 r.

4. Jury dokona oceny czasopism i wypowiedzi w terminie do 30 sierpnia 2008 r.

5. Przedmiotem oceny w I etapie będą nadesłane czasopisma w dwóch kategoriach wiekowych: redagowane przez uczniów w szkołach i placówkach pozaszkolnych zakwalifikowanych wiekowo do następujących kategorii:
a. Kategoria I – 13 do 16 lat (gimnazja),
b. Kategoria II - 16 do 19 lat (szkoły ponadgimnazjalne).

6. Jury będzie zwracało szczególną uwagę na następujące elementy czasopisma:
a. Literatura i kultura w piśmie - inspirowanie twórczości
literackiej uczniów, propagowanie wartościowych wzorców
kulturowych, organizowanie i inspirowanie źycia kulturalnego
młodzieźy,
b. Sprawność językowa pisma - poprawność stylistyczna,
gramatyczna i ortograficzna oraz rzetelność korekty,
c. Atrakcyjność czytelnicza, umiejętność oraz sposób budowania
porozumienia z czytelnikami (stałe rubryki, miejsce na głos
czytelników, rola odbiorców w redagowaniu i tworzeniu oblicza
gazetki),
d. Podejmowane problemy i tematy - społeczna i edukacyjna
doniosłość tematów, kreacyjność, związek z źyciem szkoły,
środowiska, regionu,
e. Czas i zasięg oddziaływania - okres i częstotliwość
ukazywania się, wysokość nakładu, liczba osób biorących
udział w powstawaniu pisma, nakład,
f. Pomysłowość, oryginalność formy - pomysły plastyczne,
ilustracje, nazwy działów, tytuły artykułów, korelacja szaty
graficznej z treścią (artykułu, działu, rubryki),
g. Profesjonalizm formalny - informacja bibliograficzna,
wyczerpująca stopka redakcyjna, numeracja stron, czytelność.
h. Organizatorzy konkursu oczekują czasopism samodzielnych
nie posługujących się przedrukami.

7. Czasopisma nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi, zaś nagrodzone będą zaprezentowane na okolicznościowej wystawie w WSUS w Poznaniu.

8. W drugim etapie konkursu biorą udział wskazane przez jury zespoły dziennikarskie (po 5 na kaźdym poziomie).

9. Drugi etap podzielony jest na quiz tematyczny i bieg przełajowy młodego publicysty.

10. Wybrane zespoły w terminie do 1 września zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu do drugiego etapu.

11. Zagadnienia tematyczne do drugiego etapu zostaną przygotowane w oparciu o literaturę dołączoną do regulaminu.

12. Rozstrzygające potyczki odbędą się dnia 19 września 2008 r. w Poznaniu.przejmie informujemy, źe uroczystość podsumowania XIII Ogólnopolskiego Konkursu Czasopism Szkolnych "Pałuckie Pióro 2006" odbędzie się we wtorek, 20 czerwca br. o godzinie 10.00 w sali kina Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Kościuszki 53 w Wągrowcu.


Informacje o konkursie:

CELE KONKURSU

1. Popularyzacja czasopiśmiennictwa dzieci i młodzieźy jako integralnego elementu kształcenia literackiego i kulturalnego w szkołach i placówkach pozaszkolnych.

2. Promocja czasopism uczniowskich jako warsztatu umoźliwiającego rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów.

3. Wspieranie przemian demokratycznych w społecznościach lokalnych, a szczególnie szkolnych.

4. Propagowanie postaw etycznych preferowanych w zawodzie dziennikarza.

5. Promowanie zdolnych uczniów, wykazujących cechy profesjonalizmu i otwarcia na otaczający świat oraz promowanie dziennikarstwa obywatelskiego.


ORGANIZATORZY

Redakcja Tygodnika Ziemi Wągrowieckiej „Głos Wągrowiecki"

Wyźsza Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej


PATRONAT MEDIALNY

LOŹA - Miesięcznik Młodych Dziennikarzy

Centrum Dziennikarskie WSUS


TERMIN

rok szkolny 2007/2008


UCZESTNICY

Czasopisma dzieci i młodzieźy, w tym: ogólnoszkolne, klasowe, samorządowe, kółek zainteresowań, organizacji społecznych oraz czasopisma redagowane poza szkołą.

Wiek uczestników określa się na 13 do 19 lat.


NAGRODY

Jury konkursu przyzna następujące laury:

1. Tytuł „Genius Loci” dla najlepszego opiekuna czasopisma.

2. Tytuł „Redakcji Roku” dla najlepszego czasopisma w drugim etapie konkursu.

3. "Pałuckie Pióra 2008" dla najlepszych czasopism w poszczególnych kategoriach.
4. Wyróźnienia dla opiekunów czasopism za najciekawsze wypowiedzi o metodyce pracy z zespołem redakcyjnym (zamieszczenie wypowiedzi w zwartej publikacji).

5. Jury moźe odstąpić od przyznania regulaminowych nagród w poszczególnych kategoriach.


UWAGI KOŃCOWE

1.Publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród jego laureatom nastąpi 19 września 2008 roku w Wyźszej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

2. Regulamin i zgłoszenie udziału w konkursie i jego wyniki zostaną opublikowane na internetowej stronie "Głosu Wągrowieckiego": www.gloswagrowiecki.pl, Wyźszej Szkoły Umiejętności Społecznych: www.wsus.poznan.pl i Stowarzyszenia Prasy Lokalnej: www.spl.top.pl

3. Adres biura konkursu:

Redakcja "Głosu Wągrowieckiego"
62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 1,
tel. 067/ 262 33 34, fax 067/268 55 25
e-mail: redakcja@gloswagrowiecki.pl

4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu naleźy do jury.


Przygotowując się do konkursu Pałuckie Pióro
naleźy sięgnąć do następujących pozycji:
1. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Fotograficzne gatunki dziennikarskie

2. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman,
Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
Żródła informacji dla dziennikarza

3. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman
Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język

4. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Reportaź - jak go napisać?

Konkurs "Pro publico bono, czyli aktywny samorząd uczniowski"

autor: Robert Pieńkowski,data: 06-12-2007
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieźy, we współpracy z kuratoriami oświaty, organizują w roku szkolnym 2007/2008 konkurs pn. "Pro publico bono, czyli aktywny samorząd uczniowski. I Edycja 2007/2008". Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące m.in. warunków uczestnictwa w konkursie oraz terminu nadsyłania projektów konkursowych znajdują się w Regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU

"PRO PUBLICO BONO,
CZYLI AKTYWNY SAMORZĄD UCZNIOWSKI"

I EDYCJA 2007/2008

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Rada Dzieci i Młodzieźy przy Ministrze Edukacji Narodowej we współpracy z kuratoriami oświaty.

Patronat nad konkursem sprawują Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieźy przy Ministrze Edukacji Narodowej, która jest jednocześnie pomysłodawcą przedsięwzięcia.

Celem konkursu jest:
zwiększenie aktywności samorządów uczniowskich;
integrowanie społeczności szkolnej;
promowanie postaw twórczych, prospołecznych uczniów;
zmotywowanie uczniów do twórczej pracy na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej;
integracja uczniów podejmujących wspólne działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej;
kształtowanie w świadomości uczniów idei społeczeństwa obywatelskiego, demokratycznego;
zachęcenie samorządów uczniowskich do współpracy z Radą Rodziców, organizacjami młodzieźowymi, samorządami terytorialnymi;
zachęcenie samorządów uczniowskich do współpracy z odpowiednikami rodzimych samorządów uczniowskich w krajach UE oraz państw trzecich;
szerzenie idei samorządności, której podstawę stanowić powinna działalność pro publico bono;
promocja wolontariatu młodzieźowego.


Uczestnicy konkursu:
samorządy uczniowskie publicznych i niepublicznych szkół: gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;


Warunki uczestnictwa:
zgłoszenie do konkursu:
opis dotychczasowej, co najmniej dwuletniej, działalności samorządu uczniowskiego (wszelkich inicjatyw, przedsięwzięć, organizowanych przez samorząd spotkań, konkursów, konferencji itp.), wzbogacony zdjęciami, nagraniami dżwiękowymi, wizualnymi lub w wersji multimedialnej; do opisu naleźy załączyć - opinie oraz wypowiedzi nt. działalności samorządu m.in.: dyrektora szkoły, w której działa dany samorząd, nauczycieli i uczniów danej szkoły, lokalnych władz samorządowych oraz innych podmiotów, z którymi dany samorząd dotychczas współpracował (w tym organizacji młodzieźowych, ewentualnie podmiotów z UE i państw trzecich). Maksymalna objętość opisu w formie portfolio powinna wynosić 15 stron A4;
projekt funkcjonowania samorządu uczniowskiego na kolejne dwa lata szkolne (2008/09 i 2009/10); projekt powinien uwzględniać współpracę z Radą Rodziców, lokalnymi władzami samorządowymi lub/i organizacjami młodzieźowymi, odpowiednikami samorządów uczniowskich w krajach UE lub państw trzecich. Maksymalna objętość projektu w formie portfolio powinna wynosić 10 stron A4
Prace nie podlegają zwrotowi.

Do kaźdego zgłoszenia naleźy dołączyć kartę informacyjną zawierającą następujące dane:
imiona i nazwiska opiekuna oraz statutowych przedstawicieli samorządu uczniowskiego, adres szkoły z kodem i adresem mailowym, numerem telefonu; województwo, deklarację opiekuna samorządu poświadczoną przez dyrektora szkoły, iź zgłoszone do konkursu opis i projekt zostały wykonane samodzielnie.
Uczestnicy poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraźają jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu.

Kryterium oceniania:
W konkursie brana jest pod uwagę działalność samorządu uczniowskiego i jej efektywność:

a) organizacja akcji wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych;

b) organizacja akcji na szczeblu krajowym i międzynarodowym;

c) promocja dziedzictwa kulturowego regionu i narodu oraz historii i tradycji szkoły;

d) współpraca z róźnorodnymi organizacjami, w tym wspierającymi działalność młodzieźową;

e) zaangaźowanie samorządu uczniowskiego w proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły;

f) promocja wolontariatu młodzieźowego.Terminy:
etap pierwszy - w szkole - naleźy zakończyć i przesłać opis dotychczasowej działalności samorządu uczniowskiego i projekt działań na przyszłość (co najmniej dwa lata) w terminie do 15 stycznia 2008 r. do właściwego kuratorium oświaty;
etap drugi - trzyosobowe komisje powołane w kuratoriach oświaty (w komisji powinien znajdować się wojewódzki koordynator Rady Dzieci i Młodzieźy) dokonują oceny zgłoszonych opisów i projektów oraz wybierają po 3 najlepsze zestawy - kaźdy w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - i kierują je do końca lutego 2008 r. do zespołu jury składającego się z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, wojewódzkich koordynatorów oraz członków Rady Dzieci i Młodzieźy przy Ministrze Edukacji Narodowej, na adres: Departament Młodzieźy, Wychowania i Bezpieczeństwa w Szkołach MEN, Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs „Pro publico bono, czyli aktywny samorząd uczniowski”. I edycja 2007/08;
etap trzeci - wyłonienie zwycięskich samorządów uczniowskich roku 2007/08 nastąpi w terminie do 15 kwietnia 2008 r.
Decyzje komisji są ostateczne.
Pytania i wątpliwości dotyczące warunków uczestnictwa, kryteriów oceniania i sposobu przeprowadzenia konkursu naleźy zgłaszać do: Departamentu Młodzieźy, Wychowania i Bezpieczeństwa w Szkołach MEN na adres: Al. Szucha 25, 00-918 lub pod nr tel.: (0-22) 52 24 396 oraz do właściwych kuratoriów oświaty.

Oczekiwane rezultaty konkursu:
wyłonienie najlepszych pomysłów na organizację oraz sposób funkcjonowania samorządów uczniowskich oraz najlepszej koncepcji nt. miejsca i roli samorządu uczniowskiego w strukturze szkoły;


Nagrody:
Fundatorem nagród jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Dyplomy i nagrody otrzymają:
najlepszy samorząd uczniowski w kategorii szkół gimnazjalnych
(po 1 reprezentującym kaźde województwo);
najlepszy samorząd uczniowski w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
(po 1 reprezentującym kaźde województwo);
Uroczyste rozdanie dyplomów oraz nagród, które będą stanowiły własność szkoły, w której działa zwycięski samorząd uczniowski, odbędzie się na ostatnim - w roku szkolnym 2007/08 - posiedzeniu Rady Dzieci i Młodzieźy przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Jarosław Kaczyński ugryzł źubra - wywiad z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem

autor: Robert Pieńkowski,data: 03-10-2007
Zachęcam do przeczytania wywiadu z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, który ukazał się na łamach Rzeczpospolitej. Podaję link do wywiadu, który umieszczony został na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa:
http://www.sws.org.pl/forum/viewtopic.php?t=2278
Wywiad moźna uznać za kontrowersyjny, ale niewątpliwie jest bardzo inspirujący.

Biogram J. M. Rymkiewicza za Wikipedią:
Jarosław Marek Rymkiewicz (ur. 13 lipca 1935 w Warszawie) polski poeta, eseista, dramaturg i krytyk literacki. Urodził się na kilka lat przed II wojną światową w Warszawie. Po wojnie rodzina jego osiedliła się w Łodzi. Tam Rymkiewicz uczęszczał do szkoły średniej, a następnie ukończył filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. W roku 1957 wydał swój pierwszy tomik wierszy Konwencje. Jego program poetycki oparty jest na klasycyzmie rozumianym jako odwołanie się do tradycji literackiej i tworzenie na bazie odwołań do jej dorobku tak w sferze formy literackiej, jak i treści czy wątków. Jednak odwołania literackie, na jakich Jarosław Marek Rymkiewicz polega, to nie tradycyjny zestaw symboli sięgający do antyku, ale bogactwo form i charakterystyczne treści epoki baroku. Ten program poetycki wyraził on w ksiąźce Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie z 1967 roku. Zainteresowanie wątkami barokowymi przejawia się w wykorzystywaniu filozoficznych aspektów śmierci, przemijania biologicznego i przemijania w kulturze.
Jarosław Marek Rymkiewicz zajmuje się takźe tłumaczeniem. Tłumaczył m.in. poezję amerykańską – Thomasa S. Eliota, Wallace Stevensa, oraz hiszpańską – Federico Garca Lorca, Pedro Calderón de la Barca. W roku 2003 został laureatem Nagrody literackiej Nike za tom wierszy Zachód słońca w Milanówku. Jest pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN oraz członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Napisz, zrób zdjęcie, wygraj! – konkurs dla młodzieźy o funduszach unijnych

autor: Robert Pieńkowski,data: 03-10-2007
Napisz, zrób zdjęcie, wygraj! – konkurs dla młodzieźy o funduszach unijnych


Cyfrowe aparaty fotograficzne dla laureatów konkursu i autorów wyróźnionych prac oraz uroczyste wręczenie nagród z udziałem Komisarz Danuty Hbner – to wszystko czeka na uczestników konkursu "Co zmieniło się w Twoim źyciu dzięki funduszom unijnym?".

Wskażniki i suche dane - to z nich moźemy się dowiedzieć, ile unijnych środków trafiło juź do Polski i na co je wydano. Ale co zmieniło się w źyciu zwykłych Polaków, jakie emocje towarzyszą tym zmianom? Tego właśnie chcemy się dowiedzieć! Postanowiliśmy zwrócić się z tym pytaniem do młodych ludzi, licząc na ich spostrzegawczość i świeźość spojrzenia.

Konkurs "Co zmieniło się w Twoim źyciu dzięki funduszom unijnym?", który rozpocznie się 3 września – wraz z początkiem roku szkolnego – organizuje Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Mogą wziąć w nim udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Biorąc pod uwagę róźnorodność projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, autorzy mają niemal nieograniczony wybór. Waźne jest przede wszystkim to, aby w jasny i przekonujący sposób napisali, co zmieniło się w ich otoczeniu lub w źyciu ich bliskich, albo kolegów dzięki środkom pochodzącym z funduszy strukturalnych, przedakcesyjnych lub Funduszu Spójności. Ilustrację dla tekstu powinny stanowić zdjęcia załączone do zgłoszenia.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje, które mogą ułatwić przygotowanie zgłoszenia, są dostępne na stronie Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce (http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm). Równieź tam moźna znależć specjalny formularz zgłoszeniowy, który wraz ze zdjęciami na płycie CD naleźy przesłać na adres pocztowy Reprezentacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń – indywidualnych lub zespołowych – upływa 31 pażdziernika.

Prace będą oceniane przez jury złoźone z przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Centrum Edukacji Obywatelskiej. 26 listopada 2007 roku zostanie ogłoszona lista 16 wyróźnionych prac – po jednej z kaźdego województwa. Ich autorzy, wraz z nauczycielami, którzy pomagali w przygotowaniu zgłoszeń, zostaną zaproszeni do Warszawy na uroczysty finał.

Podczas uroczystości, z udziałem Komisarz ds. polityki regionalnej Danuty Hbner, poznamy 3 laureatów nagrody głównej konkursu. Nagrody w postaci cyfrowych aparatów fotograficznych otrzymają takźe wszyscy autorzy wyróźnionych prac.

Dodatkowe informacje na temat konkursu moźna uzyskać w Reprezentacji Komisji Europejskiej w Warszawie, pisząc na adres jan-marek.ziolkowski(at)ec.europa.eu lub dzwoniąc pod numer 022 55 68 954.

Patriotyzm - z pokolenia na pokolenie

autor: Robert Pieńkowski,data: 03-10-2007
Patriotyzm - z pokolenia na pokolenie


Stowarzyszenie Parafiada i Pijarskie Centrum Edukacyjne Ks. Stanisława Konarskiego wraz z władzami oświatowymi zaprasza do uczestnictwa w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu „Patriotyzm – z pokolenia na pokolenie” w ramach 3-letniego programu wychowania patriotycznego i społecznego „Moja Mała Ojczyzna”.

Dokładne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.parafiada.pl

Ogólnopolski konkurs historyczno-literacki „STAN WOJENNY – represje wobec społeczeństwa polskiego w latach 1981-1989”

autor: Robert Pieńkowski,data: 03-10-2007
Ogólnopolski konkurs historyczno-literacki „STAN WOJENNY – represje wobec społeczeństwa polskiego w latach 1981-1989”

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność zgodnie z uchwałą nr 2 z dnia 21 lutego br. Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego przygotowała wspólnie Instytutem Pamięci Narodowej, ogólnopolski konkurs historyczny upamiętniający wszystkie ofiary tamtych dramatycznych lat.
Ogólnopolski konkurs historyczno - literacki pod hasłem „STAN WOJENNY - represje wobec społeczeństwa polskiego od 1981-1989 roku” jest przeznaczony głównie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Głównym celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią współczesną Państwa Polskiego, postawami patriotycznymi Narodu Polskiego w dwudziestym wieku z uwzględnieniem specyfiki regionalnej naszego Państwa.
Regulamin konkursu.
Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w tym Konkursie.

XV Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

autor: Robert Pieńkowski,data: 03-10-2007
XV Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Olimpiada inspirując się ideami demokracji, praw człowieka i rządów prawa słuźy upowszechnianiu wiedzy o ochronie praw człowieka, krajowych i międzynarodowych instrumentach ich ochrony.

Tegoroczna edycja Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka przebiegać będzie pod hasłem „Wojna i pokój - prawa człowieka w konfliktach zbrojnych”.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.olimpiada.umk.pl/

Gorąco zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka.

XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

autor: Robert Pieńkowski,data: 03-10-2007
XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Celem olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieźy, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Hasło przewodnie bieźącej edycji to „Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno-ekonomiczny”.
Szczegółowe informacje na stronie: www.pte.pl/owe

Gorąco zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „POLSKA w NATO”

autor: Robert Pieńkowski,data: 03-10-2007
IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„POLSKA w NATO”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Organizatorzy:
Małopolskie Forum Europejskie w Krakowie
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Konkurs współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej
oraz Biura Prasy i Informacji NATO

Konkurs „Polska w NATO” realizowany jest przy wsparciu:
Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Ministerstwa Obrony Narodowej,
Ministerstwa Edukacji Narodowej
Biura Prasy i Informacji NATO, Przedstawicielstwa RP przy NATO.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. V Ogólnopolski Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Polska w NATO” pod hasłem: „BEZPIECZNA POLSKA, BEZPIECZNA EUROPA, BEZPIECZNY ŚWIAT” (zwany dalej "Konkursem") jest objęty patronatem Prezydenta RP, Pana Lecha Kaczyńskiego i współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej
oraz Biuro Prasy i Informacji NATO.
2. Organizatorami Konkursu są: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Warszawie oraz Małopolskie Forum Europejskie w Krakowie.
3. Celem Konkursu jest:
- poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa
oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnienie wiedzy o organizacjach międzynarodowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
na świecie i o miejscu Polski w światowych strukturach bezpieczeństwa.
- zainteresowanie młodzieźy problematyką wielostronnych stosunków międzynarodowych oraz budzenie refleksji nad odpowiedzialnością za podejmowane decyzje zbiorowe
i świadomości nowych zagroźeń cywilizacyjnych we współczesnym świecie.
Szczegółowa tematyka Konkursu, wykaz literatury oraz terminarz poszczególnych etapów Konkursu są umieszczone w formie załączników na stronach internetowych Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli: www.codn.edu.pl oraz Małopolskiego Forum Europejskiego: www.mfe.org.pl
4. W ramach konkursu powołuje się Okręgowe Komitety Organizacyjne w szesnastu Kuratoriach Oświaty.
5. Okręgowe Komitety Organizacyjne są lokalnymi strukturami Komitetu Głównego
i realizują jego zadania.
6. Komitet Okręgowy powoływany i odwoływany jest decyzją Przewodniczącego Komitetu Głównego.
7. Prawo do udziału w konkursie przysługuje wszystkim uczniom szkół ponadgimnazjalnych.
8. Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadzeniem Konkursu kieruje Główny Komitet Organizacyjny z siedzibą w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie,
Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa.
W skład Komitetu wchodzą:
o Przewodniczący – Jarosław Chodżko, Prezes Małopolskiego Forum Europejskiego w Krakowie ( tel. 12 423 32 00, e-mail: jchodzko@interia.pl )
o Wiceprzewodniczący – Ewa Bobińska, Kierownik Pracowni Edukacji Obywatelskiej i Europejskiej CODN w Warszawie ( tel. 22 345 37 51, e-mail Ewa.Bobinska@codn.edu.pl )
o Koordynator – Marlena Fałkowska, Krajowy koordynator ds. edukacji obywatelskiej i o prawach człowieka Rady Europy CODN w Warszawie (tel. 22 345 37 27, e-mail Marlena.Falkowska@codn.edu.pl )
o Sekretarz – Beata Łuba - Krolik, Nauczyciel konsultant, Pracownia Edukacji Obywatelskiej i Europejskiej CODN w Warszawie ( tel. 22 345 37 56, e-mail Beata.Luba@codn.edu.pl )PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach:
I. Szkolnym
II. Wojewódzkim
III Ogólnopolskim
2. Terminy realizacji poszczególnych etapów oraz przesyłania protokołów
z ich przebiegu wraz z wynikami ustala Komitet Organizacyjny.
3. Etap szkolny Konkursu organizują i przeprowadzają szkolne komisje konkursowe powołane przez dyrektorów szkół, które przesłały formularz zgłoszeniowy do Przewodniczącego odpowiedniego Okręgowego Komitetu Organizacyjnego w danym województwie (załącznik nr 3). Następnie,
na podstawie osiągniętych wyników, dokonują kwalifikacji uczniów
do udziału w etapie rejonowym w liczbie do pięciu osób.
4. Etap wojewódzki organizują i przeprowadzają wojewódzkie komisje konkursowe, powoływane przez przewodniczących Okręgowych Komitetów Organizacyjnych. Komisje wojewódzkie dokonują oceny wyników
i kwalifikują uczestników do etapu ogólnopolskiego zgodnie z zasadami określonymi przez Przewodniczącego Głównego Komitetu Organizacyjnego.
5. Etap ogólnopolski organizuje i przeprowadza Główna Komisja Konkursowa. W skład komisji wchodzą: Komitet Organizacyjny Konkursu, przedstawiciele Okręgowych Komitetów Organizacyjnych oraz eksperci powołani przez Przewodniczącego Głównego Komitetu Organizacyjnego.
6. Komisje szkolne i wojewódzkie sporządzają protokoły (zał. nr 4) zawierające wszystkie wyniki osiągnięte przez uczestników danego etapu i przekazują
je do komisji wyźszego szczebla.
HARMONOGRAM
1. Termin zgłoszeń do etapu szkolnego Konkursu: do 15 pażdziernika 2007 r.
2. Przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu: do 20 pażdziernika 2007 r.
3. Przeprowadzenie etapu wojewódzkiego: 16 listopada 2007 r.
4. Finał ogólnopolski Konkursu: 15 grudnia 2007 r.
Wszystkie informacje o konkursie będzie moźna znależć na stronach internetowych CODN www.codn.edu.pl , MFE www.mfe.org.pl oraz u Przewodniczącego Okręgowego Komitetu Organizacyjnego przy Kuratorium Oświaty
NAGRODY
1. Nagrody na poszczególnych etapach zapewniają odpowiednie komitety organizacyjne.
2. Nagrodą główną dla 8 uczestników, uzyskujących miano laureatów Konkursu
w ogólnopolskim finale konkursu (etap ogólnopolski), jest wizyta studyjna
w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.
3. Nagrodę rzeczową dla zwycięzcy finału ogólnopolskiego V edycji Konkursu funduje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Lech Kaczyński.

TEMATYKA KONKURSU

1. Historia NATO
2. Polska w NATO
3. NATO w stosunkach międzynarodowych
4. Aktualne kierunki działań NATO
5. Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej
6. Organizacja Narodów Zjednoczonych
7. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
8. Rada Europy
9. Współczesne konflikty, problemy globalne, terroryzm, rozprzestrzenianie broni masowego raźenia, klęski humanitarne, przestępczość zorganizowana,
10. Współpraca Organizacji Bezpieczeństwa
11. Polska w organizacjach międzynarodowych


Literatura
Organizatorzy ogólnopolskiego konkursu "Polska w NATO" przedstawiają materiały, które pomogą w przygotowaniu się uczestników. Polecane teksty pochodzą z pakietu edukacyjnego "Polska w NATO", wydanego pod redakcją Roberta Kupieckiego i Mirosława Sielatyckiego w Wydawnictwach Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (Warszawa 2002). Pakiet moźna nabyć w Księgarni Internetowej CODN lub zamawiając drogą pocztową w CODN.
Literatura obowiązkowa dla uczestników konkursu to artykuły Roberta Kupieckiego: "NATO 1949 - 2002" i "Stosunki Polska - NATO" oraz teksty zamieszczone na stronie internetowej NATO: www.nato.int Polecana jest równieź lektura kwartalnika „Sprawy Międzynarodowe” – zwłaszcza ostatnie numery (www.sprawymiedzynarodowe.pl) oraz zeszyty „Polska w Europie” (www.pwe.org.pl). Jako literaturę dodatkową organizatorzy konkursu polecają ksiąźki wymienione w spisie literatury w załączniku.

Jak pisać wypracowania z WOS-u ? Kilka zasad.

autor: Robert Pieńkowski,data: 26-03-2007
Jak pisać wypracowania z WOS-u ? Kilka zasad.

1. Nie kopiuj ordynarnie cudzych prac z internetu! (ja teź posługuję się sprawnie internetem i łatwo identyfikuję skąd dany tekst został skopiowany).
2. Mile widziane są rozmaite załączniki, np. wycinki prasowe (te zawsze naleźy opisać, tzn. z jakiej gazety pochodzą, kiedy się ukazała...) oraz aneksy (np. czyjeś prace, ale wyłącznie z podaniem autora i żródła).
3. Cudze prace uwzględniaj tylko jako cytaty lub aneksy – zawsze podawaj żródło ich pochodzenia.
4. Baaaardzo cenię własną opinię na konkretny temat. Znacznie bardziej niź najmądrzejsze, ale cudze sądy.
5. Pracę zawsze naleźy zaopatrzyć w bibliografię (tzn. wypisać wszystkie żródła, z których korzystałeś, -aś). Im więcej wykorzystanych żródeł, tym wyźsza ocena.
6. Uźywaj papieru kancelaryjnego. Zostawiaj margines.

KONKURS NBP NA PRACĘ PISEMNĄ - VI EDYCJA

autor: Robert Pieńkowski,data: 26-03-2007
Narodowy Bank Polski oraz NBPortal.pl zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w VI edycji Konkursu na Pracę Pisemną.

Udział uczniów w przygotowaniu pracy pisemnej, to okazja do pogłębienia wiedzy ekonomicznej i zastanowienia się nad wykorzystaniem jej w źyciu codziennym.

Tegoroczny temat dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych brzmi: "Czy otwarcie polskiego rynku pracy dla obcokrajowców ma korzystny wpływ na rozwój polskiej gospodarki?".

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w dziale Działania edukacyjne NBP w Portalu Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl. Ponadto informacji udziela koordynator konkursu Maria Kowalczyk pod adresem: mlodziez@mail.nbp.pl oraz na forum dla uczestników konkursu dostępnym na NBPortal.pl

Informacji udziela prof. Robert Pieńkowski

Odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

autor: Robert Pieńkowski,data: 27-11-2006
W dniu 24 XI 2006 odbyły się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
Etap szkolny wygrała Katarzyna Gienibor z kl. 2 G, która zakwalifikowała się do zawodów II stopnia (eliminacje okręgowe).
Gratuluję


Wyciąg z regulaminu Olimpiady dotyczący Zawodów II stopnia:
· C. Zawody II stopnia
· Komitet Okręgowy powołuje komisje egzaminacyjne dla kaźdego etapu zawodów II stopnia spośród pracowników naukowych, doradców metodycznych i nauczycieli, których uczniowie nie biorą udziału w eliminacjach okręgowych.
· O udziale zawodników w zawodach okręgowych Komitet Okręgowy zawiadamia komisje szkolne najpóżniej na 7 dni przed terminem zawodów, Komisja Szkolna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia zawodników.
· Olimpiada na poziomie okręgowym składa się z dwóch etapów:
· I - rozwiązanie testu przygotowanego przez Komitet Główny na podstawie programu stałego i zmiennego;
· II - odpowiedzi ustnych na pytania problemowe przygotowane przez Komitet Główny z zakresu programu stałego i zmiennego.

· Kształt i formę eliminacjom pisemnym i ustnym nadaje właściwy Komitet Okręgowy.
· I etap zawodów okręgowych Olimpiady - rozwiązanie testu - odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Komisja przeprowadzająca zawody moźe zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej odpowiedzi. Uczestnicy wypełniają testy anonimowo. Swoje dane osobowe (kartę uczestnika według wzoru nr 4 przygotowaną przez Komitet Okręgowy) dołączają do rozwiązanego testu w kopercie zaklejonej w obecności członka komisji nadzorującego przebieg eliminacji. Po upływie regulaminowego czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu zawodnicy zaprzestają udzielania odpowiedzi, pozostają na miejscu i oddają testy na źądanie członka komisji, który zarówno kopertę jak i test oznacza tym samym kolejnym symbolem.
· Test składa się z kilkudziesięciu zróźnicowanych zadań, a na jego rozwiązanie przeznacza się 45 minut.
· Test zawodnicy wypełniają piórem lub długopisem, wpisując w miejscu wykropkowanym prawidłową odpowiedż lub podkreślając właściwą spośród podanych (wystarczy wziąć w obwódkę literę lub cyfrę przy prawidłowej odpowiedzi). W pytaniach, w których trzeba przyporządkować sobie odpowiedzi, np.: polityków do partii, z których pochodzą, wystarczy dostosować cyfry do liter bądż na odwrót, przykładowo: a-1, b-3, c-2 itd. Zawsze co najmniej jedna odpowiedż jest prawdziwa.
· Za kaźdą prawidłową odpowiedż w ramach zadania przyznaje się 1 punkt, za odpowiedż błędną nie przyznaje się punktów. Wszelkie poprawki traktowane są jako odpowiedzi błędne. Przy kaźdym zadaniu podana jest liczba moźliwych do zdobycia punktów, jeśli zawodnik wybierze więcej rozwiązań (zakreśli więcej odpowiedzi), otrzyma 0 punktów.
· Do testu Komitet Główny dołącza szczegółową instrukcję, zawierającą zasady rozwiązywania zadań oraz kod z prawidłowymi odpowiedziami.
· Na kaźdej stronie testu na marginesie obok rozwiązania podanego przez zawodnika komisja wpisuje wynik. Sumę punktów uzyskanych przez kandydata umieszcza na ostatniej i pierwszej stronie testu w zaznaczonych miejscach, tam teź podpisy składa dwóch członków komisji sprawdzających test.
· Po sprawdzeniu testu i ustaleniu liczby punktów zdobytych przez poszczególnych zawodników komisja odtajnia dane osobowe z zaklejonych kopert, sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń eliminacji okręgowych, z zaznaczeniem osób zakwalifikowanych do etapu ustnego zawodów okręgowych Olimpiady.
· Do etapu ustnego zawodów okręgowych kwalifikują się zawodnicy, którzy uzyskali największą liczbę punktów, nie moźe być to jednak więcej niź 25% zawodników etapu pisemnego. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby zawodników o zakwalifikowaniu się do zawodów ustnych Olimpiady II stopnia decyduje w pierwszej kolejności większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie zadań trudniejszych w teście, w drugiej - liczba punktów zdobytych w eliminacjach szkolnych. Za najtrudniejsze uwaźa się pierwsze zadanie w teście, kolejne za łatwiejsze, za najłatwiejsze zadanie ostatnie.
· Etap II zawodów okręgowych Olimpiady składa się z odpowiedzi ustnych na pytania problemowe udzielanych przez zawodników przed komisją egzaminacyjną. Zawodnicy odpowiadają na pytania problemowe przygotowane przez Komitet Główny, losując zestawy złoźone z dwóch pytań.
· Komisja wystawia zawodnikowi jedną ocenę za odpowiedż na obydwa pytania zestawu w skali 2, 3, 3+, 4, 4+, 5, przeliczane odpowiednio na punkty: 0, 30, 35, 40, 45, 50. Na przygotowanie się do odpowiedzi przeznacza się zawodnikowi 10 minut, a na odpowiedż na kaźde z pytań do 10 minut. Zawodnik przygotowuje się do odpowiedzi w trakcie udzielania odpowiedzi przez innego zawodnika.
· Ocena niedostateczna uzyskana z odpowiedzi na jedno pytanie skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej z odpowiedzi z całego zestawu pytań. Punkty uzyskane za rozwiązanie testu i z odpowiedzi ustnej sumuje się. Zwycięzcami eliminacji okręgowych zostają zawodnicy, którzy zdobyli łącznie największą liczbę punktów.
· W przypadku równej liczby punktów u większej liczby zawodników niź przyznana okręgowi liczba miejsc, o zakwalifikowaniu się do zawodów centralnych decyduje w pierwszej kolejności większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie testu, w drugiej - wyźsza ocena z odpowiedzi ustnej, w trzeciej - większa liczba punktów uzyskana za rozwiązanie zadań trudniejszych testu (patrz art. 47), w czwartej - większa liczba punktów zdobytych w eliminacjach szkolnych.
· W eliminacjach centralnych (III stopnia) biorą udział uczniowie zakwalifikowani przez Komitety Okręgowe i Komitet Medialny.
· Od decyzji właściwego Komitetu Okręgowego przysługuje w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia wyników (liczy się data stempla pocztowego) odwołanie do Przewodniczącego Komitetu Głównego, przesłane na adres Komitetu Okręgowego, który po zaopiniowaniu przekazuje je natychmiast Przewodniczącemu Komitetu Głównego.
· Zgodnie z datą określoną w terminarzu (roz. VI Regulaminu) Komitety Okręgowe wysyłają do Komitetu Głównego protokoły (według wzoru nr 3) wraz z pracami zawodników zakwalifikowanych do zawodów centralnych (rozwiązane testy i poprawnie wypełnione karty uczestnika według wzoru nr 4).
· Komitet Główny najpóżniej na 14 dni przed terminem zawodów centralnych zawiadamia Komitety Okręgowe, a te natychmiast zawodników o miejscu i terminie zawodów centralnych. Komitet Główny i Komitety Okręgowe nie ponoszą odpowiedzialności za brak zawiadomienia uczestnika, jeśli podczas eliminacji okręgowych w karcie (wzór nr 4) podał on błędne dane.

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

autor: Robert Pieńkowski,data: 14-11-2006
Uwaga !

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym juź tuź tuź


Etap szkolny:

24 listopada 2006 r. (piątek), od godziny 8.20
w sali 314


Ostatni spóżnialscy najpóżniej w piątek 17 XI muszą zadeklarować chęć swojego udziału do Roberta Pieńkowskiego

PS
mile widziane są osoby przygotowujące się do zdawania matury z WOS-u

Zmiana terminu etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

autor: Robert Pieńkowski,data: 14-11-2006
W związku z wyznaczeniem przez Centralną Komisję Egzaminacyjną terminu próbnego egzaminu dojrzałości na 17 listopada 2006 roku, etap szklony Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zostaje przesunięty na 24 listopada 2006 roku godz. 8:00.

etapach (wyłączając test dodatkowy i dogrywkę ustną).

85. W przypadku, gdyby dwóch lub więcej zawodników zdobyło łącznie w trzech etapach taką samą liczbę punktów o kolejności

autor: ,data: 30-11--0001
0

więcej niź piętnastu zawodników, o zakwalifikowaniu się do pierwszej piętnastki decyduje dodatkowy test pisemny przygotowany przez Komitet Główny. Do testu dodatkowego przystępują osoby o r

autor: ,data: 30-11--0001

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej w dniu 20 XI 2006

autor: ,data: 20-10-2006
REGULAMIN:
I. Postanowienia ogólne
1. Podstawę do przeprowadzenia Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, zwanej dalej Olimpiadą, stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125).

2. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej powołana została przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego i jest organizowana przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Szczecińskiego i Stowarzyszenie Akademickie EUROPEICA.

3. Celem Olimpiady jest promocja wiedzy o Unii Europejskiej i integracji europejskiej wśród młodzieźy szkół średnich z całej Polski.

4. Powołuje się szesnaście Komitetów Okręgowych w szesnastu miastach wojewódzkich.

5. Komitety Okręgowe są lokalnymi strukturami Komitetu Głównego i realizują jego zadania.

6. Komitet Okręgowy powoływany i odwoływany jest decyzją Przewodniczącego Komitetu Głównego.

7. Do obsługi finansowej i organizacyjnej powołuje się Biuro Olimpiady. Kierownika Biura powołuje Przewodniczący Komitetu Głównego. Skład Biura powoływany jest przez Kierownika.

8. Biura Okręgowe są powoływane przez Przewodniczących Komitetów Okręgowych.

9. Prawo do udziału w Olimpiadzie przysługuje wszystkim uczniom szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających moźliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

10. W Olimpiadzie mogą równieź uczestniczyć - za zgodą Komitetów Okręgowych - laureaci konkursów dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjów, rekomendowani przez wojewódzkie komisje okręgowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych - realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

11. Uczestnictwo w Olimpiadzie jest dobrowolne.

12. Zawody Olimpiady są trzystopniowe:
I stopień - zawody szkolne,
II stopień - zawody okręgowe,
III stopień - zawody centralne.II. Zawody szkolne
13. Dyrekcja szkoły, której uczniowie zgłosili chęć udziału w Olimpiadzie, powołuje Komisję Szkolną. Komisja Szkolna sporządza listę uczestników zawodów szkolnych. Dyrekcja przesyła zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie do właściwego Komitetu Okręgowego (według wzoru nr 1).

14. Komitety Okręgowe przesyłają do szkół, biorących udział w Olimpiadzie, pytania egzaminacyjne na co najmniej dwa dni przed zawodami szkolnymi.

15. Pytania znajdować się będą w zalakowanej kopercie, którą otworzy przedstawiciel Komisji Szkolnej w chwili rozpoczęcia zawodów szkolnych, w obecności zawodników.

16. Zawody szkolne odbywają się równocześnie we wszystkich szkołach. Równoczesność zakłada rozpoczęcie i zakończenie zawodów zgodnie z harmonogramem określonym przez Komitet Główny i podanym do publicznej wiadomości w piśmie do szkół oraz na stronie internetowej Olimpiady.

17. Zawody szkolne polegają na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na 20 pytań testowych (pytania obejmują ogólny zakres programowy) oraz 2 pytania problemowe (jedno pytanie obejmuje ogólny zakres programowy, jedno pytanie - zakres programowy tematu specjalnego danej edycji) przygotowane przez Komitet Główny. Przeznacza się na to 90 minut.

18. Komisja Szkolna jest zobowiązana do zapewnienia zawodnikom warunków umoźliwiających samodzielność odpowiedzi.

19. Za odpowiedż na kaźde z pytań testowych uzyskać moźna od 0 do 1 punktów. Za odpowiedż na kaźde z pytań problemowych moźna uzyskać od 0 do 5 punktów. Maksymalna ilość punktów, moźliwych do zdobycia w zawodach szkolnych, wynosi 30.

20. Do zawodów okręgowych kwalifikuje się dwóch zawodników, którzy uzyskali największą ilość punktów. W przypadku, gdyby największą ilość punktów uzyskało trzech lub więcej zawodników, o zakwalifikowaniu się decydują dodatkowe odpowiedzi ustne na pytania przygotowane wcześniej przez Komisję Szkolną.

21. Takie samo kryterium stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy szkoła kwalifikuje do zawodów okręgowych więcej niź dwóch zawodników.

22. Szkoły, których uczniowie zajęli w zawodach centralnych poprzedniej edycji Olimpiady miejsca od I do V, kwalifikują do zawodów okręgowych łącznie następującą liczbę zawodników:
za I miejsce - 7 uczniów,
za II miejsce - 6 uczniów,
za III miejsce - 5 uczniów,
za IV miejsce - 4 uczniów,
za V miejsce - 4 uczniów.
Pozostali uczestnicy zawodów centralnych poprzedniej edycji Olimpiady zapewniają swoim szkołom trzy miejsca w zawodach okręgowych.

23. W przypadku, gdyby więcej niź jeden uczeń z tej samej szkoły uczestniczył w zawodach centralnych poprzedniej edycji Olimpiady, liczbę uczniów kwalifikujących się do zawodów okręgowych określa miejsce ucznia wyźej sklasyfikowanego. Kaźdy następny uczestnik zawodów centralnych z danej szkoły zapewnia jej jedno miejsce dodatkowo.

24. Wykaz szkół premiowanych dodatkową liczbą uczniów kwalifikujących się do zawodów okręgowych jest ustalany corocznie przez organizatora i podawany do publicznej wiadomości w broszurze informacyjnej danej edycji Olimpiady.

25. Po zakończeniu zawodów szkolnych Komisja Szkolna ogłasza listę laureatów zawodów szkolnych. Komisja Szkolna sporządza protokół zawodów szkolnych (według wzoru nr 2) i wysyła w ciągu 7 dni wraz z pracami zakwalifikowanych uczniów do właściwego Komitetu Okręgowego.

26. Komisja Szkolna przechowuje prace pozostałych uczestników zawodów. Dokumentacja zawodów szkolnych przechowywana jest przez trzy lata.

27. Od decyzji Komisji Szkolnej przysługuje w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników zawodów szkolnych (decyduje data stempla pocztowego) odwołanie do Przewodniczącego właściwego Komitetu Okręgowego.

28. Komitet Okręgowy moźe z własnej inicjatywy w uzasadnionym przypadku zweryfikować decyzję Komisji Szkolnej.

29. Komitet Okręgowy najpóżniej na 7 dni przed terminem zawodów okręgowych zawiadamia Komisje Szkolne, a te natychmiast zakwalifikowanego zawodnika o miejscu i terminie przeprowadzenia zawodów okręgowych.

III. Zawody okręgowe
30. Zawody okręgowe przeprowadzają Komitety Okręgowe.

31. Dokumentację zawodów prowadzą Komitety Okręgowe. Na dokumentację składają się: lista członków Komitetu Okręgowego, protokoły z posiedzeń Komitetu Okręgowego, protokoły z zawodów szkolnych i okręgowych, prace pisemne uczestników zawodów szkolnych i okręgowych, pisma przychodzące i wychodzące, lista szkół zgłoszonych do udziału w Olimpiadzie, lista członków Komisji Szkolnych.

32. Jeśli przesłanie dokumentów do Komitetu Głównego w oryginale wynika z innych postanowień Komitety Okręgowe sporządzają ich kopie.

33. Dokumentacja kaźdej edycji Olimpiady jest przechowywana przez trzy lata.

34. Zawody okręgowe składają się z dwóch etapów:
etap I (pisemny) - rozwiązanie testu przygotowanego przez Komitet Główny,
etap II (ustny) - odpowiedzi ustne na pytania problemowe przygotowane przez Komitet Główny.

35. Komitety Okręgowe proponują Komitetowi Głównemu do zatwierdzenia skład Komisji Okręgowych. Komisje Okręgowe są powoływane przez Komitet Główny spośród pracowników naukowych, specjalistów z dziedziny integracji europejskiej, doradców metodycznych i nauczycieli, których uczniowie nie uczestniczą w zawodach okręgowych.

36. Przedstawiciele Komitetów Okręgowych mogą uczestniczyć w pracach Komisji Okręgowych jedynie w roli obserwatorów z głosem doradczym.

37. Zawody okręgowe odbywają się równocześnie we wszystkich okręgach. Równoczesność zakłada rozpoczęcie i zakończenie zawodów zgodnie z harmonogramem określonym przez Komitet Główny i podanym do publicznej wiadomości w piśmie do Komitetów Okręgowych oraz na stronie internetowej Olimpiady.

38. Ewentualny udział zawodnika w zawodach okręgowych w województwie innym niź macierzyste jest sytuacją szczególną i wymaga indywidualnej zgody Komitetu Głównego, po konsultacji z odpowiednimi Komitetami Okręgowymi.

39. Etap I - test - składa się z 30 pytań (24 pytania obejmują ogólny zakresu programowy, 6 pytań obejmuje zakres programowy tematu specjalnego danej edycji), a na jego rozwiązanie przeznacza się 60 minut. Do testu załączona jest szczegółowa instrukcja z zasadami jego wypełniania.


40. Zawodnicy wypełniają test anonimowo. Swoje dane osobowe wpisują na kartach, które są następnie umieszczane w kopertach i zaklejane. Po zakończeniu odpowiedzi zawodnicy przekazują rozwiązany test i kopertę przedstawicielowi Komisji Okręgowej, który oznacza je tym samym, kolejnym symbolem.

41. Komisja Okręgowa jest zobowiązana do zapewnienia zawodnikom warunków umoźliwiających samodzielność odpowiedzi. Komisja Okręgowa ma prawo zdyskwalifikować zawodnika w przypadku stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi.

42. Za kaźdą prawidłowo zaznaczoną bądż wpisaną odpowiedż zawodnik uzyskuje 1 punkt. W przypadku odpowiedzi błędnej zawodnik nie uzyskuje punktu. Maksymalna ilość punktów, którą moźna uzyskać w etapie I, wynosi 30.

43. Po zakończeniu etapu I Komisja Okręgowa sumuje punkty i ogłasza wstępną listę uczestników etapu II. Na złoźenie ewentualnych odwołań od wyników etapu I oraz rozpatrzenie ich przez Komisję Okręgową przeznacza się 1 godzinę zegarową. Po rozpatrzeniu odwołań Komisja Okręgowa ogłasza ostateczną listę uczestników etapu II.

44. Do etapu II - odpowiedzi ustnej - kwalifikują się zawodnicy, którzy zdobyli największą liczbę punktów, zajmujący miejsca od 1 do 15.

45. W przypadku, gdyby największą liczbę punktów zdobyło

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym odbędzie się juź 17 XI 2006 !

autor: Robert Pieńkowski,data: 12-10-2006
Uwaga !

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym juź tuź tuź

Zmienny blok tematyczny w tym roku zatytułowany jest: Społeczeństwo informacyjne


Etap szkolny:
17 listopada 2006 r., godzina 8.20 - 9.05.

Sala 314

Ostatni spóżnialscy najpóżniej w środę 15 XI muszą zadeklarować swój udział do Roberta Pieńkowskiego

Jak się efektywnie przygotować i osiągnąć sukces w Olimpiadzie ?

autor: Robert Pieńkowski,data: 12-10-2006
Parę przydatnych informacji, jak wspiąć się na wyźyny intelektualne i osiągnąć sukces w Olimpiadzie, czyli. "Mały Poradnik Olimpijczyka"! Sukces jest udziałem ludzi z pasją, entuzjastów, którzy od wielu lat śledzą wydarzenia w Polsce i na świecie, uczniów, którym nie obce są spory, dyskusje czy dywagacje polityczne. Zagadnienia pojawiające się w pytaniach egzaminacyjnych szczebla centralnego są tak róźnorodne, iź ich opanowanie w przeciągu kilku miesięcy jest naprawdę bardzo trudne, a przyswojenie wystarczającej ilości wiedzy wymaga systematycznego śledzenia serwisów informacyjnych, prasy codziennej (polecam "Rzeczpospolitą", „Dziennik”) i czasopism (sugeruję „Newsweek”). Niestety samo studiowanie gazet to jeszcze zbyt mało, dodatkowo trzeba wypisywać z artykułów co waźniejsze informacje, czy nazwiska.
Kaźdy uczestnik powinien być "wyposaźony" w niezbędny bagaź wiedzy:
· nazwiska głów państw i szefów rządów na całym świecie (nazwiska premierów republik afrykańskich moźna oczywiście pominąć, uwaga: waźna jest pisownia),
· stolice wszystkich krajów (ale to chyba oczywiste),
· podstawowe dane o systemach politycznych oraz o głównych ideologiach współczesnego świata,
· dokładna znajomość Konstytucji RP (zawsze na teście pojawia się kilka pytań z tego zakresu),
· informacje o partiach politycznych w Polsce i na świecie (ugrupowania liczące kilkunastu członków, czy zagraniczne partie, których nazwy nie moźna wymówić moźna pominąć),
· znajomość historii okresu powojennego (w Polsce i na świecie), ze szczególnym uwzględnieniem głównych konfliktów międzynarodowych tego czasu (na egzaminie ustnym często pojawiają zagadnienia z tego obszaru),
· wiedza związana z organizacjami międzynarodowymi (głównie wojskowymi i gospodarczymi), oczywiście trzeba zwrócić uwagę na kwestie integracji europejskiej,
· informacje z zakresu teorii państwa i polityki (np. definicje pojęć) i postulatów myślicieli społecznych i politycznych (np. Monteskiusz).
Nie moźna zapominać równieź o tzw. bloku zmiennym, róźnym w kaźdej edycji Olimpiady. Tu technik przygotowania jest wiele, zaleźą one od konkretnego tematu. Moźna odwołać się do żródeł internetowych (polecam archiwum "Rzeczpospolitej") lub do zalecanej literatury (niestety nie zawsze dostępnej), warto równieź zajrzeć do akademickich podręczników z przedmiotu zbliźonego do problematyki bloku zmiennego.
Jak widać, jest się czego uczyć, na szczęście zawsze moźna zwrócić się o pomoc do swojego nauczyciela. Rola opiekuna w procesie przygotowań jest jednak róźnie postrzegana, według mnie jego głównym zadaniem jest odpowiednie zmotywowanie ucznia, pokazanie mu moźliwości jakie niesie ze sobą start w Olimpiadzie. Przyswajanie niezbędnych informacji to praca indywidualna, nauczyciel moźe tylko ukierunkować przyszłych olimpijczyków, wskazać im właściwe żródła, zasugerować odpowiednią literaturę.
A teraz trochę porad technicznych, czyli poradnik, jak efektywnie wykorzystać zdobyte informacje. Jak juź pewnie wiecie, eliminacje okręgowe oraz centralne składają się z testu i części ustnej. By móc spotkać się "twarzą w twarz" z komisją egzaminacyjną, trzeba najpierw przebrnąć przez etap pisemny. Tym z Was, którzy mieli juź przyjemność brać udział w olimpiadzie, nie muszę chyba mówić, iź pytania testowe są bardzo zróźnicowane: bywają bardzo proste (np. "Jak nazywa się przewodniczący SLD?"), ale i bardzo trudne (np. "Jak nazywają się organizacje charytatywne związane z kościołem prawosławnym i z kościołem ewangelickim?", "Podaj imię i nazwisko aktualnego przewodniczącego Partii Pracy w Izraelu"). Czasem organizatorzy wymagają równieź znajomości danych statystycznych, tu decyduje szczęście (dobra wiadomość dla fanów Totalizatora Sportowego), gdyź praktycznie źaden z uczestników nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania tego typu.
Róźnice w czołówce bywają minimalne, decydują pojedyncze punkty, pamiętajcie zatem, by dokładnie czytać wszystkie pytania i zastanowić się co najmniej dwa razy przed zaznaczeniem odpowiedzi - wszelkie przekreślenia liczone są jako błąd. Niestety, by móc powiększyć swój stan punktowy o jedno, czy dwa oczka, naleźy uprzednio przyswoić dziesiątki informacji z określonej dziedziny (np. by odpowiedzieć na pojedyncze pytanie z zakresu wiedzy o partiach politycznych, trzeba wcześniej gruntownie prześledzić problematykę z tym zagadnieniem związaną).
Część pisemna często nie sprawia uczestnikom zbyt wielkich trudności, dla niektórych wyzwaniem bywa dopiero bezpośredni kontakt z komisją, czyli wypowiedż ustna. Wiele osób mocno przeźywa ten etap eliminacji: tempo uderzeń serca zbliźa się to wartości zawałowych, dłonie się trzęsą, nie mogąc utrzymać długopisu , a język plącze się, zmieniając wypowiedż w nieskładny bełkot. Na szczęście jest recepta na powyźszą przypadłość, zwaną powszechnie stresem i bynajmniej nie chodzi tu o środki uspokajające. Otóź metody zdawania egzaminów ustnych trzeba się po prostu nauczyć! Oto kilka rad, jak mówić, by przemówić do komisji:
· wypowiedż powinna cechować się przejrzystą strukturą (tematy czysto teoretyczne: wyjaśnienie tematu, rozwinięcie i podsumowanie, tematy związane z minionymi wydarzeniami - przyczyny, przebieg zjawiska, podsumowanie i skutki procesu),
· podczas rozmowy z komisją naleźy unikać sformułowań typu: "nie wiem", "nie pamiętam" oraz wyraźeń nieostrych ("moźe", "chyba"), jeźeli nie dysponuje się jakimiś danymi, to nie naleźy w ogóle poruszać zagadnień z nimi związanych,
· naleźy zacząć od odpowiadania na pytanie łatwiejsze, cel: zrobienie pozytywnego wraźenia na komisji,
· konstruując wypowiedż ustną, naleźy pamiętać o wszystkich informacjach na dany temat, które są Wam znane, nie powinno się jednak "zarzucać" komisji faktami niezwiązanymi z pytaniem.
Podczas eliminacji okręgowych i finału centralnego panuje wręcz naukowa atmosfera. Młodzi ludzie w eleganckich strojach uzupełniają w ostatniej chwili swoją wiedzę, opowiadają o swoich olimpijskich doświadczeniach, czy wzajemnie się odpytują, zadając sobie często zadania trudniejsze od testowych (pytanie o łańcuch prezydentów Indonezji, począwszy od Sukarno, czy o stolicę Osetii Południowej). Najbardziej stresujące jest jednak oczekiwanie na ogłoszenie wyników: uczniowie nerwowo przemierzają korytarze, zastanawiając się nad prawidłowymi odpowiedziami, poziom nawróceń religijnych osiąga niebotyczne rozmiary, a niektórzy wypominają sobie samym nieuwagę przy odpowiadaniu na pytania. W końcu nadchodzi najprzyjemniejsza część: wręczenie dyplomów i nagród.
Osoba, której wysiłek będzie największy, a przy tym będzie miała trochę szczęścia, usłyszy w kwietniu 2007 w auli Pałacu Kazimierzowskiego znamienną formułę: "zwycięzcą XLVIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym został (tu nazwisko szczęśliwca)", pierwsza dwudziestka, składając dokumenty na studia, z dumą będzie mogła pokazać dyplom laureata, zwalniający z egzaminów wstępnych, a finalistom eliminacji centralnych z pewnością będzie towarzyszył lekki niedosyt, ale i oni będą mogli liczyć na częściowe ulgi przy postępowaniu kwalifikacyjnym na studia.
Niezaleźnie od rezultatu, wszyscy uczestnicy na długo zapamiętają swoją olimpijską przygodę oraz wielotygodniowy/wielomiesięczny (niepotrzebne skreślić) proces przygotowań, w pamięci utkwi im równieź przekonanie, iź sukces w olimpiadzie wymaga cięźkiej pracy, ale (o co w Polsce trudno) ta cięźka praca jest teź sowicie nagradzana!

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym odbędzie się 18 XI 2005

autor: Robert Pieńkowski,data: 17-11-2005
Uwaga !

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym juź tuź tuź


Etap szkolny:
18 listopada 2005 r., godzina 8.20 - 9.05.

Sala 313

Ostatni spóżnialscy najpóżniej w czwartek 17 XI muszą zadeklarować swój udział do Roberta Pieńkowskiego

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym odbędzie się 18 listopada 2005 r., od godziny 8.00

autor: Robert Pieńkowski,data: 27-10-2005
Przypominam wszystkim chętnym terminarz zbliźającej się Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

TERMINARZ XLVII EDYCJI OLIMPIADY

18 listopada 2005 r., godzina 8.00 - etap szkolny.

14 stycznia 2006 r., godzina 10.00 - zawody okręgowe.

11-12 marca 2006 r. - zawody centralne.


Obowiązujący program składa się z dwóch bloków tematycznych:

I. Stały blok dla wszystkich edycji Olimpiady obejmuje dwie główne grupy tematyczne:
A. Struktury i mechanizmy źycia politycznego w Polsce i świecie.
1. Kultura polityczna społeczeństwa.
2. Państwo.
3. Systemy polityczne.
4. Transformacja polskiego systemu politycznego.
5. System organów państwa.
6. Prawa człowieka we współczesnym świecie.
7. Współczesna myśl polityczna.
8. Współczesne stosunki międzynarodowe.

B. Przemiany społeczno-polityczne we współczesnym świecie i Polsce.
1. Społeczeństwo globalne i grupy społeczne.
2. Struktura i procesy demograficzne.
3. Struktura gospodarki i struktura społeczno-zawodowa.
4. Kryzysy społeczne.
5. Dylematy interwencji państwa w źycie gospodarcze.
6. Gospodarka rynkowa we współczesnym świecie.
7. Zagroźenia cywilizacyjne we współczesnym świecie.


II. Zmienny blok tematyczny w tym roku zatytułowany jest:
Społeczeństwo obywatelskie
1. Teoretyczne podstawy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
2. Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego.
3. Idee i koncepcje "społeczeństwa obywatelskiego" w myśli społeczno politycznej i prawnej
4. Wymiar normatywny społeczeństwa obywatelskiego.
5. Wymiar instytucjonalny i funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w sferze politycznej.
6. Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w sferze społeczno-ekonomicznej.

PRZYPOMINAM, źe zawodników przystępujących do udziału w Olimpiadzie na wszystkich jej etapach obowiązuje znajomość literatury zalecanej przez Komitet Główny Olimpiady. Żródłem informacji o współczesnych wydarzeniach w kraju i świecie jest ponadto publicystyka prasowa i radiowo-telewizyjna. Uczestnicy Olimpiady winni wykazać się znajomością problemów podejmowanych na łamach prasy o zasięgu krajowym i międzynarodowym, szczególnie w czasopismach zalecanych przez organizatorów zawodów.

Spotkanie informacyjne dotyczące Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym 29 IX 2005 (czwartek)

autor: Robert Pieńkowski,data: 26-09-2005
Spotkanie informacyjne dla osób chętnych do wzięcia udziału w Olimpiadzie wiedzy o Polsce i świecie współczesnym odbędzie się 29 IX 2005 (czwartek) na długiej przerwie (godz. 11.00-11.15) w pokoju 205. Zapraszam teź osoby jeszcze niezdecydowane.

Wszyscy zainteresowani znajdą komplet informacji na oficjalnej stronie olimpiady:

www.owpsw.edu.pl

Zawody I stopnia (eliminacje szkolne) - skrót informacji:

1. Zawody odbywają się w całym kraju tego samego dnia równocześnie we wszystkich szkołach.
2. Uczestnikowi Olimpiady na kaźdym jej etapie przysługuje prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych na czas trwania zawodów, a takźe zwrot kosztów podróźy, noclegów i wyźywienia.
3. Zawody szkolne polegają na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny z programu stałego Olimpiady.
4. Na rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut. Test zawodnicy wypełniają piórem lub długopisem, wpisując w miejscu wykropkowanym prawidłową odpowiedż lub podkreślając właściwą spośród podanych. Zawsze co najmniej jedna odpowiedż jest prawidłowa.
5. Do zawodów okręgowych kwalifikuje się jednego lub dwóch zawodników, którzy zdobyli największą liczbę punktów.
6. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby zawodników do eliminacji okręgowych przechodzą ci z nich, którzy uzyskali większą liczbę punktów za rozwiązanie zadań najtrudniejszych. Za najtrudniejsze uwaźa się pierwsze zadanie w teście, kolejne za łatwiejsze, za najłatwiejsze zadanie ostatnie. Jeźeli zasada nie daje rozstrzygnięcia dodatkowe kryteria określa Komisja Szkolna.
7. W eliminacjach okręgowych (II stopnia) biorą udział uczniowie zakwalifikowani przez Komisje Szkolne.
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

autor: Robert Pieńkowski,data: 21-09-2005
Zapraszam do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Organizatorem Olimpiady WoPiŚW jest Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Olimpiada jest organizowana w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Laureatom i finalistom ogólnopolskiej olimpiady przysługuje prawo do oceny celującej końcoworocznej z WOS-u w szkołach ponadgimnazjalnych i dotychczasowych szkołach średnich ( 15 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 r.). Laureaci i finaliści olimpiady WoPiŚW są zwolnieni z egzaminu maturalnego (tzw. nowej matury) z WOS-u ( 43 ust. 1-3 rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 r.). Nie obowiązują jednolite zasady przyjmowania laureatów i finalistów stopnia centralnego na studia wyźsze bez egzaminu wstępnego. Są one co trzy lata określane w uchwałach senatów uczelni i podawane do wiadomości publicznej (art. 141 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyźszym z dnia 12 września 1990 r. z póżniejszymi zmianami).
Zgłoszenie udziału musi nastąpić do 26 IX 2005 r. Etap szkolny odbędzie się 18 XI 2005 r.
Po dalsze informacje proszę zgłaszać się do niźej podpisanego (który zapisuje chętnych), bądż innych nauczycieli WOS i historii.


Wykaz literatury zalecanej dla osób przygotowujących się do Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Wskazana literatura jest przydatna takźe dla osób przygotowujących się do matury z WOS-u (jako literatura uzupełniająca):

Publikacje ksiąźkowe:
Adamowski J. (red.), Media w państwie współczesnym, Warszawa 2001.
Antoszewski A., Herbut R. /red./, Leksykon politologii, Wrocław 1995.
Bińkowski A., Almanach państw świata 2004, Warszawa 2004.
Błuszkowski J., Struktura społeczna, Warszawa 1996.
Bobbio N., Prawica i lewica, Kraków 1996.
Cieplewska M., Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej, Warszawa 2000.
Chmaj M., Sokół W., /red./, Mały leksykon politologiczny, Lublin 1996.
Cyrson E. /red./, Kompedium wiedzy o gospodarce, Warszawa 1997.
Czykier-Wierzba D., Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w UE: konwergencja czy polaryzacja?, Gdańsk 2002.
Geografia Powszechna. Europa Zachodnia. Warszawa 2000.
Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Warszawa 2003.
Greta M., Euroregiony a integracja europejska: wnioski dla Polski, Łódż 2003.
Grewiński M., Malinowski K., Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w UE, Warszawa 1999 r.
Grosse T. G., Polityka regionalna UE i jej wpływ na rozwój gospodarczy: przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Warszawa 2000.
Jasiński P., Ross C., UE a władze lokalne i regionalne, Warszawa 2000.
19. Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R., Słownik Rozwoju Regionalnego, Warszawa 1997.
Firlit-Fesnak G., Sztur-Jaworska B., Leksykon pojęć socjalnych, Warszawa 1995.
Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Warszawa 2000.
Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003
Malinowska I., Prawa człowieka i ich ochrona, Warszawa 1996.
Matusewicz Z., Lokalny wymiar integracji europejskiej, Szczecin 2001.
Michałowska G. /red./, Mały słownik stosunków międzynarodowych, Warszawa 1997.
Nadolski M., Z dziejów integracji europejskiej, Warszawa 2004.
Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 1997.
Pietrzyk I. (red.), Polityka regionalna UE w praktyce krajów członkowskich, Kraków 1999.
Pietrzyk I., Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2000.
Rudnicki M., Polityka regionalna UE: zagadnienia prawno-finansowe, Poznań 2000. Ruszkowski J., Górnicz E., Źurek M., Leksykon Integracji Europejskiej, Warszawa 1998.
Sauer A., Kawecka-Wyrzykowska E., Kulesza M., Polityka regionalna UE a instrumenty wspierania rozwoju regionalnego w Polsce, Warszawa 2000.
Sobotka K. (red.), Europejski Fundusz Społeczny: zasady korzystania z funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, Łódż 2000.
Szlachta J., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Warszawa 2000.
Ulicka G., Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw, Warszawa 1993.
Wawrzyk P., Wojtaszczyk K.A., Integracja Europejska. Wybrane problemy prawne, Warszawa 1999.
Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, Gliwice 2002.
Wiaderny-Bidzińska K., Polityczna integracja Europy Zachodniej, Warszawa 2001.
Wojciechowski S., Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 1998.
Wojtaszczyk K.A., Jakubowski W. (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2002.
Wojtaszczyk K. A., /red./, Wiedza o społeczeństwie, Warszawa 1998.
Wojtaszczyk K. A., Kompedium wiedzy o współczesnym państwie, Warszawa 1998.
Wojtaszczyk K. A., Współczesne systemy polityczne, Warszawa 1998.
Wojtaszczyk K. A.., Partie polityczne w państwie demokratycznym, Warszawa 1998.
Wojtaszczyk K.A., Unia Europejska i jej członkowie, Warszawa 2002.
Wojtaszczyk K.A. (red.), Współczesna Europa, Warszawa 2001.


Prasa

1. "Forum" - tygodnik
2. "Gazeta Wyborcza" - dziennik
3. "Nasz Dziennik" - dziennik
4. "Newsweek" - tygodnik
5. "Polityka" - tygodnik
6. "Przegląd" - tygodnik
7. "Przegląd Europejski" - kwartalnik
8. "Rzeczpospolita" - tygodnik
9. "Sprawy Międzynarodowe" - miesięcznik
10. "Trybuna" - dziennik
11. "Tygodnik Powszechny" - tygodnik
12. "Unia-Polska" - dwutygodnik
13. "Wprost" - tygodnik
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII