LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  18 / 10 / 2019 Miło być ważnym, ważniej być miłym- Federer
DOKUMENTY/ PODANIA/ PROCEDURY

       DOKUMENTY

Statut Szkoły

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

        WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW

        Sprawdzian wiadomości i umiejętności
        Egzamin klasyfikacyjny
        Egzamin poprawkowy

        REGULAMINY

Regulamin Rady Szkoły

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin korzystania z parkingu szkolnego 

 

ZASADY/PROCEDURY 

 

Dziennik elektroniczny- zasady

Zasady organizacji wycieczek/imprez szkolnych

Zasady współpracy LO nr XVII z bursami 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów mieszkających w bursach i na stancjach

Procedura  organizacji  indywidualnego  nauczania

Procedura obiegu dokumentów Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

Procedura zwalniania uczniów z zajęć 

Procedura- uczeń palący wyroby tytoniowe i papierosy elektroniczne na terenie szkoły

 

INSTRUKCJE/PROCEDURY

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Procedura ewakuacji

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

 

WNIOSKI DO STYPENDIÓW

 

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o zasiłek szkolny

Zaswiadczenie o zarobkach

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej

 

PODANIA / FORMULARZE

 

Wniosek o usprawieliwienie nieobecności

Podanie pełnoletniego ucznia o zwolnienie z WF

Podanie rodzica o zwolnienie z WF 

Podanie pełnoletniego ucznia o promocję warunkową 

Podanie rodzica ucznia o promocję warunkową 

Zasady wydawania duplikatów legitymacji i świadectw

Podanie o duplikat świadectwa

Podanie o duplikat legitymacji szkolnej

Upoważnienie do odbioru dokumentu

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII